Language of document :

Överklagande ingett den 30 mars 2021 av ABLV Bank AS, i likvidation, av den dom som tribunalen (tionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 20 januari 2021 i mål T-758/18, ABLV Bank mot SRB

(Mål C-202/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: ABLV Bank AS, i likvidation (ombud: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Gemensamma resolutionsnämnden (SRB), Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogiltigförklara SRB:s beslut av den 17 oktober 2018 med avseende på ABLV Bank AS,

förplikta SRB att ersätta klagandens rättegångskostnader och kostnaderna för detta överklagande, och

om domstolen inte kan avgöra målet i sak återförvisa det till tribunalen.

Grunder och huvudargument

Klaganden anför till stöd för överklagandet tretton grunder.

Första grunden: Tribunalen gjorde en felaktig tolkning av artikel 70.4 i förordning nr 806/2014.1

Andra grunden: Den överklagade domen grundar sig på en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 12 i delegerad förordning 2015/63.2

Tredje grunden: Tribunalen missbedömde betydelsen av artikel 7 i delegerad förordning 2017/23613 för tolkningen av artikel 12.2 i delegerad förordning 2015/63.

Fjärde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig tolkning och tillämpning av principen om obehörig vinst.

Femte grunden: Tribunalen underlät att pröva klagandens invändning om rättsstridighet avseende den tillämpliga bestämmelsen i detta mål.

Sjätte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning när den betraktade SRB:s återbetalning av förhandsbidrag enligt SRB:s beslut SRB/ES/SRF/018/03, som den enligt samma bestämmelser rättsligt sett var skyldig, som enbart praxis som saknade relevans.

Sjunde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig tolkning och missbedömde relevansen av artikel 17 i delegerad förordning 2015/63.

Åttonde grunden: Tribunalen missbedömde den rättsliga betydelsen av förekomsten av oåterkalleliga betalningsåtaganden.

Nionde grunden: Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att inte pröva klagandens grunder i samband med yrkandet om återbetalning av saldot av 2015 års bidrag.

Tionde grunden: Tribunalen gjorde fel mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen och principen om berättigade förväntningar.

Elfte grunden: Tribunalen gjorde en felaktig tillämpning av proportionalitetsprincipen.

Tolfte grunden: Den överklagade domen grundar sig på en felaktig tillämpning av principen om att ingen får dra fördel av sitt eget rättsstridiga handlande (nemo auditur).

Trettonde grunden: Den överklagade domen grundar sig på en felaktig tillämpning av motiveringsskyldigheten (artikel 296 FEUF)

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 2014, s. 1)

2 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 av den 21 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (EUT L 11, 2015, s. 44).

3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2361 av den 14 september 2017 om det slutliga systemet för bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter (EUT L 337, 2017, s. 6).