Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. septembra 2022 – ABLV Bank AS, v likvidácii/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB), Európska komisia

(vec C-202/21 P)1

(Odvolanie – Hospodárska a menová politika – Banková únia – Nariadenie (EÚ) č. 806/2014 – Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností – Jednotný fond na riešenie krízových situácií – Ročné príspevky – Likvidácia úverovej inštitúcie – Vrátenie uhradených príspevkov – Pro rata temporis)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ABLV Bank AS, v likvidácii (v zastúpení: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) (v zastúpení: C. J. Flynn a J. Kerlin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Ianc, T. Klupsch, B. Meyring a S. Schelo, Rechtsanwälte), Európska komisia (v zastúpení: A. Nijenhuis, A. Steiblytė a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

Odvolanie sa zamieta.

ABLV Bank AS, v likvidácii, znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií (SRB) a Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 217, 7.6.2021.