Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 29. rujna 2022. - ABLV Bank AS, u likvidaciji/Jedinstveni sanacijski odbor (SRB), Europska komisija

(predmet C-202/21 P)1

„Žalba – Ekonomska i monetarna politika – Bankovna unija – Uredba (EU) br. 806/2014 – Jedinstveni mehanizam za sanaciju kreditnih institucija i određenih društava – Jedinstveni fond za sanaciju – Godišnji doprinosi – Likvidacija kreditne institucije – Povrat plaćenih doprinosa – Pro rata temporis

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: ABLV Bank AS, u likvidaciji (zastupnik: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Druge stranke u postupku: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB) (zastupnici: C. J. Flynn i J. Kerlin, agenti, uz asistenciju S. Ianca, T. Klupscha, B. Meyringa i S. Schela, Rechtsanwälte), Europska komisija (zastupnici: A. Nijenhuis, A. Steiblytė i D. Triantafyllou, agenti)

Izreka

Žalba se odbija.

ABLV Banku AS nalaže se snošenje, osim vlastitih, i troškova nastalih Jedinstvenom sanacijskom odboru (SRB) i Europskoj komisiji.

____________

1 SL C 217, 7. 6. 2021.