Language of document :

Sag anlagt den 26. juni 2006 - Baele m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-70/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jan Baele (Beernem, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Rodrigues og A. Jaume)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afslag på at opføre sagsøgerne på listen over de tjenestemænd, som blev forfremmet til lønklasse A*10 og B*10 i forfremmelsesåret 2005, hvilke afgørelser stiltiende fremgår af Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om de retsvirkninger, som følger af en annullation af de anfægtede afgørelser, og navnlig af en ny klassificering af sagsøgernes lønklasse henholdsvis til lønklasse A*10 med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts 2005, eller til lønklasse B*10, med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2005.

Subsidiært: Kommissionen anmodes om at anerkende, at sagsøgerne er forfremmelsesværdige henholdsvis til lønklasse A*10 eller til lønklasse B*10 i forbindelse med deres næste forfremmelse og tilpligtes at erstatte det tab, sagsøgerne har lidt som følge af ikke at være blevet forfremmet henholdsvis til lønklasse A*10 fra den 1. marts 2005, eller til lønklasse B*10 fra den 1. januar 2005.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for søgsmålet påberåbt sig de samme anbringender som dem, der er påberåbt i sag F-45/06 1.

____________

1 - EUT C 143 af 17.6.2006, s. 39.