Language of document :

Žaloba podaná 26. júna 2006 - Baele a i./Komisia

(Vec F-70/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jan Baele (Beernem, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Jaume, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu o odmietnutí zapísať žalobcov na zoznam úradníkov povýšených do platových tried A*10 a B*10 pri povyšovaní za rok 2005 tak, ako implicitne vyplývajú zo Správneho oznámenia č. 85-2005 z 23. novembra 2005,

oboznámiť menovací orgán s účinkami zrušenia napadnutých rozhodnutí a najmä s prekvalifikovaním platových tried žalobcov v závislosti od daného prípadu na platovú triedu A*10 s retroaktívnym účinkom od 1. marca 2005 alebo na platovú triedu B*10 s retroaktívnym účinkom od 1. januára 2005,

subsidiárne, na jednej strane nariadiť žalovanej, aby uznala žalobcov za spôsobilých, v závislosti od daného prípadu, na povýšenie do platovej triedy A*10 alebo B*10 počas ich budúceho povyšovania, a na druhej strane ju zaviazať nahradiť ujmu, ktorú žalobcovia utrpeli v dôsledku skutočnosti, že neboli v závislosti od daného prípadu povýšení do platovej triedy A*10 od 1. marca 2005 alebo do platobnej triedy B*10 od 1. januára 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojich tvrdení sa žalobcovia odvolávajú na rovnaké žalobné dôvody, ako boli žalobné dôvody, na ktoré sa odvolávalo vo veci F-45/061.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 143, 17.6.2006, s. 39.