Language of document :

Žaloba podaná 26. júna 2006 - Lebedef-Caponi/Komisia

(Vec F-71/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenie služobného postupu žalobkyne za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody:

-    po prvé, porušenie všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku, pokiaľ ide o odborových a štatutárnych zástupcov zamestnancov, porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery a zásady patere legem quam ipse fecisti,

-    po druhé, porušenie zákazu svojvoľného postupu a zákazu zneužitia právomoci, ako aj porušenie povinnosti odôvodnenia a porušenie práva na obhajobu,

-    po tretie, porušenie povinnosti starostlivosti.

____________