Language of document :

Talan väckt den 26 juni 2006 - Maddalena Lebedef-Caponi mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-71/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

Ogiltigförklara sökandens bedömningsrapport för tiden mellan den 1.1.2004 och den 31.12.2004,

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat följande tre grunder:

den första grunden avser åsidosättande av de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 43 i tjänsteföreskrifterna avseende fackliga föreskrivna personalföreträdare, åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och av bestämmelsen om patere legem quam ipse fecisti (den som har stiftat en lag, måste själv följa den),

den andra grunden avser åsidosättande av principen om förbud mot godtyckligt förfarande, av principen om förbud mot myndighetsmissbruk samt åsidosättande av motiveringsskyldigheten och av rätten till försvar,

den tredje grunden avser åsidosättande av omsorgsplikten.

____________