Language of document :

Beroep ingesteld op 30 juni 2006 - Luc Verheyden / Commissie van de Europese Gemeenschappen

(Zaak F-72/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoeker: Luc Verheyden (Angera, Italië) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoeker

overlegging te bevelen van het door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) verzegelde dossier betreffende verzoeker, alsmede van alle door het OLAF tegen hem verzamelde bewijsstukken en documenten;

overlegging te bevelen van de machtiging van de inspecteurs van het OLAF;

overlegging te bevelen van elk, al dan niet aan de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten toegezonden, verslag van het OLAF betreffende het onderzoek, inclusief het eindverslag van het interne onderzoek;

het tegen verzoeker gevoerde onderzoek nietig te verklaren;

de nota van het OLAF houdende kennisgeving van het onderzoek en inkennisstelling van de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten, alsmede de overdracht van de onderzoeksverslagen aan de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten nietig te verklaren;

het tussentijds verslag en het eindverslag van het onderzoek nietig te verklaren;

de stilzwijgende besluiten houdende afwijzing van het verzoek en de klacht van verzoeker nietig te verklaren;

elke na het onderhavige beroep voltrokken handeling die uit deze beslissingen voortvloeit en/of erop betrekking heeft, nietig te verklaren;

verweerster te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, die ex aequo et bono geschat wordt op 30 000 EUR, behoudens verhoging en/of verlaging in de loop van de procedure;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van zijn beroep beroept verzoeker zich, behalve op middelen die sterk overeenkomen met die welke zijn aangevoerd in het kader van zaak F-5/051 en op dezelfde excepties van onwettigheid als die waarop in die zaak een beroep werd gedaan, er voorts op dat verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden2, onwettig is voor wat betreft het gedeelte waarbij artikel 1 van bijlage IX bij het Statuut wordt ingevoegd.

____________

1 - PB C 82 van 2.4.2005 (zaak oorspronkelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-22/05 en bij besluit van 15.12.2005 verwezen naar het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).

2 - PB L 124 van 27.04.2004, blz. 1.