Language of document :

Talan väckt den 30 juni 2006 - Luc Verheyden mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-72/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Luc Verheyden (Angera, Italien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden(a)s yrkanden

Sökanden(a) yrkar att personaldomstolen skall

förordna att de handlingar beträffande sökanden som Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) förseglat samt annan bevisning och andra handlingar som OLAF sammanställt mot honom skall företes,

förordna att behörigheten för OLAF:s kontrollörer skall styrkas,

förordna att samtliga rapporter från OLAF gällande undersökningen skall företes, oavsett om dessa vidarebefordrats till italienska rättsliga myndigheter och inbegripet internundersökningens slutrapport,

ogiltigförklara den undersökning som genomförts beträffande sökanden,

ogiltigförklara OLAF:s meddelande med delgivning av undersökningen, upplysningar från de italienska myndigheterna och vidarebefordran av undersökningsrapporten till de italienska rättsliga myndigheterna,

ogiltigförklara delrapporterna och slutrapporten för undersökningen,

ogiltigförklara de underförstådda besluten om avslag på sökandens ansökan och klagomål,

ogiltigförklara samtliga rättshandlingar som följer på eller har avseende på dessa beslut och som upprättats efter det att talan väckts

förplikta svaranden att erlägga skadestånd, uppskattat ex aequo et bono (i överensstämmelse m. rätt och billighet) till 30 000 euro, med förbehåll för ändringar under förfarandets gång,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat grunder som i mycket liknar de grunder som åberopats i mål F-5/051 och har gjort gällande samma invändningar om rättsstridighet som i det målet. Han har vidare hävdat att rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna2 är rättsstridig till den del den avser tillägg av artikel 1 i bilaga IX till tjänsteföreskrifterna.

____________

1 - EUT C 82, 2.4.2005, (målet registrerades först vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-22/05 och överfördes därefter till Europeiska gemenskapernas personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).

2 - EUT L 124, 27/4/2004, s. 1.