Language of document :

Sag anlagt den 3. juli 2006 - Van Neyghem mod Kommissionen

(Sag F-73/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues, A. Jaume og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen fra EPSO's direktør af 1. juni 2005 om ikke at give sagsøgeren adgang til den mundtlige prøve i udvælgelsesprøve EPSO/A/19/04.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en symbolsk erstatning på 1 EUR for det lidte ikke-økonomiske tab.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et efter Rettens skøn fastsat beløb i erstatning for det økonomiske tab, som består i, at sagsøgeren har mistet muligheden for at blive udnævnt til en højere lønklasse.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at begrundelsespligten og ligebehandlingsprincippet er tilsidesat, idet hverken den anfægtede afgørelse eller administrationens svar på sagsøgerens klage har gjort det muligt for ham at forstå den karakter, han blev tildelt ved rettelsen af den skriftlige prøve og endnu mindre det skøn, der blev foretaget med hensyn til hans præstationer.

Sagsøgeren har desuden anført, at princippet om god forvaltningsskik er tilsidesat, for så vidt som bedømmelsesformularen for hans skriftlige prøve er for upræcis og generel, og kopierne af denne prøve ikke indeholder nogen rettelser.

____________