Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 3. jūlijā - Van Neyghem pret Komisiju

(lieta F-73/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kris Van Neyghem, Vissenaken (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Jaume un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt EPSO direktora 2005. gada 1. jūnija lēmumu neļaut prasītājam piedalīties mutiskajā konkursa EPSO/A/19/04 pārbaudījumā;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam simbolisku summu EUR 1 apmērā kā atlīdzinājumu par morālu kaitējumu;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu pēc Civildienesta tiesas ieskatiem kā atlīdzību par materiāliem zaudējumiem, kas radās no tā, ka viņš zaudēja iespēju tikt iecelts augstākā pakāpē;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam prasītājs vispirms norāda uz pienākuma norādīt pamatojumu un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, jo ne no apstrīdētā lēmuma, ne no administrācijas atbildes uz prasītāja sūdzību nebija iespējams saprast to, cik punkti viņam tika piešķirti, labojot rakstisko pārbaudījumu, un, vēl jo vairāk to, cik liela vērtība tika piešķirta viņa sniegumam.

Turklāt prasītājs atsaucas uz labas pārvaldības principa pārkāpumu, jo viņa rakstiskā pārbaudījuma novērtējuma lapa bija ļoti neprecīza un vispārēja, un uz šī pārbaudījuma kopijām nebija redzami veiktie labojumi.

____________