Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2006 r. - Van Neyghem przeciwko Komisji

(Sprawa F-73/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Belgia) (Przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Jaume i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji dyrektora EPSO z dnia 1 czerwca 2005 r. o niedopuszczeniu skarżącego do egzaminu ustnego w ramach konkursu EPSO/A/19/04;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego symbolicznego 1 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty, której wysokość pozostawia się swobodnemu uznaniu Sądu tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę, polegającą na utracie szansy bycia powołanym do wyższej grupy zaszeregowania;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi przede wszystkim naruszenie obowiązku uzasadnienia i zasady równości traktowania w związku z tym, że ani zaskarżona decyzja, ani odpowiedź administracji na zażalenie skarżącego nie pozwoliły mu zrozumieć oceny mu przyznanej po sprawdzaniu egzaminu pisemnego, a tym bardziej sądu o wartości jego pracy pisemnej.

Skarżący podnosi ponadto naruszenie zasady dobrej administracji z uwagi na niedokładność i zbytnią ogólność arkuszu oceny z egzaminu pisemnego oraz dlatego, że na tekst jego pracy nie naniesiono żadnej wskazówki korygującej.

____________