Language of document : ECLI:EU:F:2007:230

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2007. gada 13. decembrī

Lieta F‑73/06

Kris Van Neyghem

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Atklāts konkurss – Rakstiskā pārbaudījuma novērtējums – Sūdzības iesniegšanas termiņš – Pieņemamība – Pienākums norādīt pamatojumu

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko Van Neyghem būtībā lūdz, pirmkārt, atcelt atklātā konkursa EPSO/A/19/04 atlases komisijas 2005. gada 1. jūnija lēmumu neļaut prasītājam piedalīties šī konkursa mutiskajā pārbaudījumā un, otrkārt, piespriest Komisijai viņam atlīdzināt iespējami ciesto materiālo zaudējumu un morālo kaitējumu

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Prasība – Atlases komisijas lēmums – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Neobligāts raksturs – Iesniegšana – Sekas

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Lēmums, kas pieņemts, pārskatot iepriekšēju lēmumu

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts un 91. panta 1. punkts)

3.      Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Iesniegšanas datums

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts; Padomes Regulas Nr. 1182/71 3. panta 4. punkts)

4.      Ierēdņi – Konkurss – Atlases komisija – Kandidatūras noraidīšana – Pienākums norādīt pamatojumu

(EKL 253. pants; Civildienesta noteikumu 25. panta otrā daļa; III pielikuma 6. pants)

5.      Ierēdņi – Konkurss – Kandidātu spēju novērtējums – Atlases komisijas rīcības brīvība

(Civildienesta noteikumu III pielikums)

1.      Konkursa atlases komisijas lēmumu var apstrīdēt tieši Kopienu tiesā, neiesniedzot iepriekšēju sūdzību Civildienesta noteikumu 90. panta kārtībā.

Tomēr, ja ieinteresētā persona nevis vēršas tieši Kopienu tiesā, bet atsaucas uz Civildienesta noteikumiem, lai iesniegtu administratīvu sūdzību iecēlējinstitūcijai, tad vēlāk celtas prasības tiesā pieņemamība būs atkarīga no tā, vai ieinteresētā persona ir ievērojusi visus ar iepriekšējo sūdzību saistītos procesuālos ierobežojumus.

(skat. 36. un 37. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1986. gada 7. maijs, 52/85 Rihoux u.c./Komisija, Recueil, 1555. lpp., 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 23. janvāris, T‑386/00 Gonçalves/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑13. un II‑55. lpp., 35. punkts; 2004. gada 21. oktobris, T‑49/03 Schumann/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑301. un II‑1371. lpp., 25. punkts.

2.      Ja kandidāts, kura lūgums ļaut viņam piedalīties Kopienas konkursā tika noraidīts, lūdz pārskatīt šo lēmumu, pamatojoties uz precīzu noteikumu, kas ir saistošs administrācijai, atlases komisijas lēmums, ko tā pieņem pēc pārskatīšanas, ir nelabvēlīgs lēmums Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta vai attiecīgā gadījumā 91. panta 1. punkta izpratnē. Pēc šī lēmuma pieņemšanas, kas ir pieņemts pēc pārskatīšanas, sāk skaitīt sūdzības un prasības iesniegšanas termiņu, nepārbaudot, vai šādā situācijā minēto lēmumu, iespējams, var uzskatīt par pilnībā apstiprinošu aktu.

(skat. 39. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: Gonçalves/Parlaments, minēts iepriekš, 39. punkts; 2005. gada 7. jūnijs, T‑375/02 Cavallaro/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑151. un II‑673. lpp., 58. punkts; 2006. gada 31. janvāris, T‑293/03 Giulietti/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑5. un II‑A‑2‑19. lpp., 28. punkts.

3.      Lai noteiktu datumu, kurā ir iesniegta iepriekšēja administratīva sūdzība, Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka sūdzība “ir iesniegta” nevis tad, kad tā ir nosūtīta iestādei, bet tad, kad tā tajā tiek saņemta.

Trīs mēnešu termiņš, kas ir paredzēts šajā tiesību normā, beidzas dienā, kurai trešajā mēnesī ir tāds pats numurs kā notikuma vai akta pieņemšanas dienai, kurā termiņš sākās. Saskaņā ar Regulas Nr. 1182/71, ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamus noteikumus, 3. panta 4. punktu, ja termiņš beidzas, cita starpā, sestdienā, tad par termiņa beigām uzskata nākamās darbdienas pēdējo darba stundu.

(skat. 43., 45., 47. un 48. punktu)

Atsauces:

Tiesa: 1981. gada 26. novembris, 195/80 Michel/Parlaments, Recueil, 2861. lpp., 8. un 13. punkts; 1987. gada 15. janvāris, 152/85 Misset/Padome, Recueil, 223. lpp., 8. un 9. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1991. gada 25. septembris, T‑54/90 Lacroix/Komisija, Recueil, II‑749. lpp., 28. un 29. punkts; 1996. gada 26. septembris, T‑192/94 Maurissen/Revīzijas palāta, Recueil FP, I‑A‑425. un II‑1229. lpp., 28. punkts; 1998. gada 13. marts, T‑247/97 Lonuzzo-Murgante/Parlaments, Recueil FP, I‑A‑119. un II‑317. lpp., 38. punkts; 2002. gada 30. maijs, T‑197/00 Onidi/Komisija, Recueil FP, I‑A‑69. un II‑325. lpp., 47. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 15. maijs, F‑3/05 Schmit/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑9. un II‑A‑1‑33. lpp., 28. punkts; 2007. gada 24. maijs, F‑27/06 un F‑75/06 Lofaro/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑0000. un II‑A‑1‑0000. lpp., 31. un 32. punkts, par kuru ir iesniegta apelācijas sūdzība un tā tiek izskatīta Pirmās instances tiesā.

4.      No EKL 253. panta un Civildienesta noteikumu 25. panta otrās daļas izriet, ka jebkurš individuāls lēmums, kas ir pieņemts, piemērojot Civildienesta noteikumus, un kas ir nelabvēlīgs, ir jāpamato. Pienākuma norādīt pamatojumu nelabvēlīgam lēmumam mērķis ir, pirmkārt, sniegt ieinteresētajai personai nepieciešamās norādes, lai tā zinātu, vai šis lēmums ir pamatots vai nē, un, otrkārt, sniegt iespēju to pārbaudīt tiesas ceļā.

Attiecībā uz konkursa atlases komisijas pieņemtajiem lēmumiem pienākums sniegt pamatojumu ir jāpielāgo konfidencialitātes prasībai, kas attiecas uz atlases komisijas darbu atbilstoši Civildienesta noteikumu III pielikuma 6. panta prasībām un kas tika noteikta, lai nodrošinātu atlases komisijas darba neatkarību un objektivitāti, to aizsargājot no visāda veida iejaukšanās vai spiediena no ārpuses gan no pašas kopienas administrācijas puses, gan no ieinteresēto kandidātu vai trešo personu puses. Konfidencialitātes ievērošana līdz ar to novērš gan atsevišķu atlases komisijas dalībnieku nostājas izpaušanu, gan jebkuras ar individuālo vai salīdzinošo vērtējumu saistītās informācijas izpaušanu par kandidātiem.

Salīdzinošo novērtējumu, kuru veic atlases komisija, atspoguļo kandidātiem piešķirtajos punktos un tas ir lēmums par katra kandidāta novērtējumu. Ņemot vērā konfidencialitāti, dažādos pārbaudījumos saņemto punktu paziņošana ir atlases komisijas lēmumu pietiekams pamatojums. Šāds pamatojums neaizskar kandidātu tiesības. Tas viņiem ļauj iepazīties ar novērtējošo lēmumu, kas ir pieņemts attiecībā uz to sniegumu, un vajadzības gadījumā pārbaudīt, ka tie faktiski nav ieguvuši pietiekamu punktu skaitu, kas pieprasīts paziņojumā par konkursu, lai tiktu pielaisti konkrētiem pārbaudījumiem vai visiem pārbaudījumiem.

(skat. 70. un 74.–77. punktu)

Atsauces

Tiesa: Michel/Parlaments, minēts iepriekš, 22. punkts; 1996. gada 4. jūlijs, C‑254/95 P Parlaments/Innamorati, Recueil, I‑3423. lpp., 23. un 24. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 23. janvāris, T‑53/00 Angioli/Komisija, Recueil FP, I‑A‑13. un II‑73. lpp., 67. punkts; 2003. gada 27. marts, T‑33/00 Martínez Páramo u.c./Komisija, Recueil FP, I‑A‑105. un II‑541. lpp., 43. un 44. punkts; 2004. gada 19. februāris, T‑19/03 Konstantopoulou/Tiesa, Recueil FP, I‑A‑25. un II‑107. lpp., 27. un 31.–33. punkts.

5.      Konkursa atlases komisijas veiktie novērtējumi, kad tiek novērtētas kandidātu zināšanas un prasme, ka arī lēmumi, ar kuriem tā konstatē, ka kandidāts nav izturējis pārbaudījumu, ir novērtējuma lēmumi. Līdz ar to tie ir daļa no atlases komisijai piešķirtās plašās rīcības brīvības, uz kuriem tomēr attiecas Kopienu tiesu kontrole acīmredzamas kļūdas gadījumā. Tādēļ atlases komisijai nav jāprecizē kandidātu atbildes, kas tika atzītas par nepietiekamām, vai jāpaskaidro, kāpēc šīs atbildes tika atzītas par nepietiekamām.

(skat. 78. un 86. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1987. gada 16. jūnijs, 40/86 Kolivas/Komisija, Recueil, 2643. lpp., 11. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1999. gada 11. februāris, T‑200/97 Jiménez/ITSB, Recueil FP, I‑A‑19. un II‑73. lpp., 40. punkts; Konstantopoulou/Tiesa, minēts iepriekš, 34. punkts; 2005. gada 5. aprīlis, T‑336/02 Christensen/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑75. un II‑341. lpp., 25. punkts.