Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Chełmnie (Poljska) 29. oktobra 2018 – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie/ZP

(Zadeva C-671/18)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Chełmnie (občinsko sodišče v Chełmnu, Poljska)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (centralna služba ministrstva za varnost in pravosodje, pristojna za sodno izterjavo dolgov, CJIB)

Tožena stranka: ZP

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbo členov 7(2)(i)(iii) in 20(3) Okvirnega sklepa Sveta 2005/214/PNZ z dne 24. februarja 2005 o uporabi načela vzajemnega priznavanja denarnih kazni,1 kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 20092 (v nadaljevanju: Okvirni sklep Sveta 2005/214/PNZ), razlagati tako, da lahko sodišče na njeni podlagi izvršitev odločbe organa države izdajateljice, ki ni sodišče, zavrne, če ugotovi, da je bila njena vročitev opravljena tako, da je bila kršena pravica stranke do učinkovite obrambe pred sodiščem?

2.    Natančneje, ali je podlaga za zavrnitev lahko ugotovitev, da stranki, ki prebiva v državi članici izvršiteljici, kljub temu, da so bili v državi članici izdajateljici spoštovani postopki, ki se v njej uporabljajo za vročitev odločbe iz člena 1(a)(ii) in (iii) Okvirnega sklepa Sveta 2005/214/PNZ, in roki, določeni za izpodbijanje take odločbe, v fazi postopka pred predložitvijo zadeve v razsojanje sodišču ni bila zagotovljena dejanska in učinkovita možnost uveljavljanja varstva svojih pravic, ker rok za ustrezen odziv na obvestilo o naložitvi kazni ni bil dovolj dolg?

3.    Ali je v skladu s členom 3 Okvirnega sklepa Sveta 2005/214/PNZ obseg pravnega varstva, priznan osebam, ki jim je bila izrečena denarna kazen, katere priznanje se zahteva, lahko odvisen od tega, ali je postopek v zvezi z naložitvijo kazni upravni, prekrškovni ali kazenski?

4.    Ali se ob upoštevanju ciljev in načel, navedenih v Okvirnem sklepu Sveta 2005/214/PNZ, zlasti v členu 3 tega okvirnega sklepa, izvršijo odločbe nesodnih organov, izdane na podlagi določb prava države izdajateljice, s katerimi se odgovornost za kršitev predpisov o varnosti v cestnem prometu pripiše osebi, na katero je vozilo registrirano, torej odločbe, ki se izdajo le na podlagi podatkov, pridobljenih v okviru čezmejne izmenjave podatkov iz registrov vozil, brez izvedbe kakršne koli preiskave, in sicer niti ugotavljanja dejanskega storilca kršitev?

____________

1     UL L 76, str. 16.

2     Okvirni sklep Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009 o spremembi okvirnih sklepov 2002/584/PNZ, 2005/214/PNZ, 2006/783/PNZ, 2008/909/PNZ in 2008/947/PNZ zaradi krepitve procesnih pravic oseb ter spodbujanja uporabe načela vzajemnega priznavanja odločb, izdanih na sojenju v odsotnosti zadevne osebe (UL 2009, L 81, str. 24).