Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy w Chełmnie (Polen) den 29 oktober 2018 – Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie mot ZP

(Mål C-671/18)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Parter i det nationella målet

Klagande: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Motpart: ZP

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 7.2 i iii och artikel 20.3 i rådets rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff1 , ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 20092 tolkas så, att en domstol får vägra att verkställa ett beslut av en annan myndighet än domstol i en utfärdande stat om den finner att delgivningen [av beslutet] har verkställts på ett sådant sätt att det påverkar en parts rätt till ett effektivt försvar vid en domstol?

2.    Kan grunderna för vägran bland annat vara fastställandet av, trots de gällande delgivningsförfarandena i utfärdande staten och tidsfristerna för att överklaga det beslut som avses i artikel 1 a ii och iii i rådets rambeslut 2005/214/RIF, att den part som är bosatt i verkställande staten inte haft ett verkligt och effektivt tillfälle att försvara sina rättigheter under det administrativa förfarandet före rättegång med hänsyn till att vederbörande inte har fått tillräcklig tid att svara på meddelandet om bötesstraff på ett korrekt sätt?

3.    Kan omfattningen av det rättsliga skyddet för personer mot vilka böter ska påföras i enlighet med artikel 3 i rådets rambeslut 2005/214/RIF bero på huruvida förfarandet för påförande av bötesstraff var ett administrativt förfarande, ett förfarande för förseelser eller ett brottmålsförfarande?

4.    Mot bakgrund av de syften och principer som fastställs i rådets rambeslut 2005/214/RIF, bland annat i dess artikel 3, är sådana beslut verkställbara som fattas av andra myndigheter än domstolar och som utfärdas i enlighet med utfärdande statens lagstiftning, enligt vilken den person på vilken ett fordon är registrerat ansvarar för överträdelse av vägtrafikbestämmelser (det vill säga beslut som utfärdas uteslutande på grundval av uppgifter som erhållits inom ramen för ett gränsöverskridande utbyte av fordonsregistreringsdata och utan att det utförts någon undersökning i ärendet, inklusive fastställande av den faktiska gärningsmannen)?

____________

1     EUT L 76, 2005, s. 16

2     Rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009 om ändring av rambesluten 2002/584/RIF, 2005/214/RIF, 2006/783/RIF, 2008/909/RIF och 2008/947/RIF och om stärkande av medborgarnas processuella rättigheter och främjande av tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande på ett avgörande när den berörda personen inte var personligen närvarande vid förhandlingen (EUT L 81, s. 24).