Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.12.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Sąd Rejonowy w Chełmnie – Puola) – Asia, jonka on pannut vireille Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

(asia C-671/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Vastavuoroinen tunnustaminen – Taloudelliset seuraamukset – Perusteet tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kieltäytymiselle – Puitepäätös 2005/214/YOS – Päätöksen antaneen jäsenvaltion viranomaisen ajoneuvon rekisteröintitietojen perusteella tekemä päätös – Se, että asianomainen saa tiedon seuraamuksista ja muutoksenhakumenettelyistä – Oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Pääasian asianosainen

Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Muut osapuolet: Z.P. ja Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Tuomiolauselma

Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin 24.2.2005 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2005/214/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 7 artiklan 2 kohdan g alakohtaa ja 20 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että kun päätös taloudellisen seuraamuksen määräämisestä on annettu tiedoksi päätöksen antaneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja siihen sisältyy tieto muutoksenhakuoikeudesta ja muutoksenhaun määräajasta, täytäntöönpanojäsenvaltion viranomainen ei voi kieltäytyä kyseisen päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta, kunhan asianomaisella on ollut riittävästi aikaa hakea päätökseen muutosta, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on selvitettävä, eikä tältä osin ole merkitystä sillä, että kyseessä olevan taloudellisen seuraamuksen määräämistä koskeva menettely on ollut luonteeltaan hallinnollinen.

Puitepäätöksen 2005/214, sellaisena kuin se on muutettuna puitepäätöksellä 2009/299, 20 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että täytäntöönpanojäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei voi kieltäytyä tunnustamasta ja panemasta täytäntöön päätöstä, jolla määrätään taloudellinen seuraamus tieliikennerikkomuksista, jos tällainen seuraamus on määrätty henkilölle, jonka nimiin kyseessä oleva ajoneuvo on rekisteröity, päätöksen antaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä säädetyn vastuuolettaman perusteella, kunhan tällainen olettama on kumottavissa.

____________

1 EUVL C 65, 18.2.2019.