Language of document :

2019 m. gruodžio 5 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Sąd Rejonowy w Chełmnie (Lenkija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą), inicijuotoje Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

(Byla C-671/18)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Tarpusavio pripažinimas – Finansinės baudos – Nepripažinimo ir nevykdymo pagrindai – Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR – Sprendimas, priimtas valstybės narės institucijos, remiantis transporto priemonės registracijos duomenimis – Suinteresuotojo asmens susipažinimas su skirtomis baudomis ir galimybėmis apskųsti – Teisė į veiksmingą teisminę gynybą)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Dalyvaujant: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Rezoliucinė dalis

2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, iš dalies pakeisto 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, 7 straipsnio 2 dalies g punktas ir 20 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinami taip: jeigu sprendimas skirti finansinę baudą buvo įteiktas laikantis jį priėmusios valstybės narės nacionalinės teisės akto ir jame buvo informuota apie teisę jį apskųsti ir apskundimo terminą, vykdančiosios valstybės narės institucija negali atsisakyti pripažinti ir vykdyti šį sprendimą, su sąlyga, kad suinteresuotasis asmuo turėjo pakankamai laiko jį apskųsti, o tai patikrinti turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas; tam neturi reikšmės tai, kad ši bauda skirta per administracinę procedūrą.

2.    Pamatinio sprendimo 2005/214, iš dalies pakeisto Pamatiniu sprendimu 2009/299, 20 straipsnio 3 dalį reikia aiškinti taip: vykdančiosios valstybės narės kompetentinga institucija negali atsisakyti pripažinti ir vykdyti sprendimą, kuriuo skirta finansinė bauda už kelių eismo taisyklių pažeidimus, jei tokia bauda skirta asmeniui, kurio vardu įregistruota atitinkama transporto priemonė, remiantis sprendimą priėmusios valstybės narės nacionalinės teisės akte numatyta atsakomybės prezumpcija, su sąlyga, kad ši prezumpcija gali būti paneigta.

____________

1 OL C 65, 2019 2 18.