Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 5. decembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Chełmnie – Poľsko) – konanie začaté na návrh Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

(vec C-671/18)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti – Justičná spolupráca v trestných veciach – Vzájomné uznávanie – Peňažné sankcie – Dôvody odmietnutia uznania alebo výkonu rozhodnutia – Rámcové rozhodnutie 2005/214/SVV – Rozhodnutie orgánu vydávajúceho členského štátu na základe údajov týkajúcich sa evidencie vozidla – Oboznámenie sa s uložením sankcie a podmienkami odvolania zo strany dotknutej osoby – Právo na účinnú súdnu ochranu)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

za účasti: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 2 písm. g) a článok 20 ods. 3 rámcového rozhodnutia Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie, zmeneného rámcovým rozhodnutím Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009, sa majú vykladať v tom zmysle, že ak rozhodnutie ukladajúce peňažnú sankciu bolo doručené v súlade s vnútroštátnou právnou úpravou vydávajúceho členského štátu s poučením o práve podať opravný prostriedok a o lehote na jeho podanie, orgán vykonávajúceho členského štátu nemôže odmietnuť uznať a vykonať toto rozhodnutie, pokiaľ dotknutá osoba mala dostatočnú lehotu na podanie opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu, a že v tejto súvislosti je irelevantná skutočnosť, že konanie o uložení dotknutej peňažnej sankcie má správnu povahu.

Článok 20 ods. 3 rámcového rozhodnutia 2005/214, zmeneného rámcovým rozhodnutím 2009/299, sa má vykladať v tom zmysle, že príslušný orgán vykonávajúceho členského štátu nemôže odmietnuť uznať a vykonať rozhodnutie ukladajúce peňažnú sankciu za porušenie pravidiel cestnej premávky, ak bola takáto sankcia uložená osobe, na meno ktorej je dotknuté vozidlo evidované na základe domnienky zodpovednosti stanovenej vnútroštátnou právnou úpravou vydávajúceho členského štátu, pokiaľ možno túto domnienku vyvrátiť.

____________

1 Ú. v. EÚ C 65, 18.2.2019.