Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 5 december 2019 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Rejonowy w Chełmnie - Polen) – förfarande anhängiggjort av Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

(Mål C-671/18)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa – Straffrättsligt samarbete – Ömsesidigt erkännande – Bötesstraff – Skäl för att inte erkänna och verkställa ett beslut – Rambeslut 2005/214/RIF – Beslut som fattats av en myndighet i den utfärdande medlemsstaten på grundval av ett fordons registreringsdata – Den berörda personens kännedom om påföljderna och överklagandeförfarandet – Rätten till ett effektivt domstolsskydd)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy w Chełmnie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)

Ytterligare deltagare i rättegången: Z.P., Prokuratura Rejonowa w Chełmnie

Domslut

Artikel 7.2 g och artikel 20.3 i rådets rambeslut 2005/214/RIF av den 24 februari 2005 om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff, i dess lydelse enligt rådets rambeslut 2009/299/RIF av den 26 februari 2009 ska tolkas så, att myndigheten i den verkställande medlemsstaten – när ett beslut om bötesstraff har delgivits i enlighet med den nationella lagstiftningen i den utfärdande medlemsstaten med angivande av rätten att bestrida och tidsfristerna för ett sådant bestridande – inte får vägra att erkänna och verkställa beslutet förutsatt att den berörda personen har beviljats en tillräcklig frist för att överklaga beslutet, vilket det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera. Det är i detta sammanhang utan betydelse att förfarandet för påförande av bötesstraff har en administrativ karaktär.

Artikel 20.3 i rambeslut 2005/214, i dess lydelse enligt rambeslut 2009/299 ska tolkas så, att den behöriga myndigheten i den verkställande medlemsstaten inte får vägra att erkänna och verkställa ett beslut om bötesstraff för trafikförseelser när en sådan påföljd har ålagts den person i vars namn det aktuella fordonet är registrerat på grundval av en ansvarspresumtion som föreskrivs i den utfärdande medlemsstatens nationella lagstiftning, i den mån ansvarspresumtionen kan motbevisas.

____________

(1 ) EUT C 65, 18.2.2019.