Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2012 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-84/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej udzielenia skarżącemu bezpośredniego dostępu do sprawozdania końcowego obejmującego opinię komitetu ds. inwalidztwa oraz dostępu do diagnozy trzeciego lekarza tego komitetu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 października 2011 r. odmawiającej skarżącemu udzielania bezpośredniego dostępu do sprawozdania końcowego obejmującego opinię komitetu ds. inwalidztwa oraz dostępu do diagnozy trzeciego lekarza;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 24 marca 2012 r. stanowiącej odpowiedź na zażalenie wniesione na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 6,75% za doznaną krzywdę i poniesioną szkodę;

obciążenie Rady kosztami postępowania.