Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 12. februāra spriedums – Bodson u.c./EIB

(lieta F-83/12) 1

Civildienests – EIB personāls – Darba attiecību līgumiskais raksturs – Darba samaksa – EIB prēmiju sistēmas reforma

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Jean-Pierre Bodson u.c. (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis L. Levi, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka (pārstāvji C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams un G. Nuvoli, P. E. Partsch, advokāts)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt lēmumus piešķirt prasītājiem prēmiju, piemērojot jauno izstrādes sistēmu, kas izriet no administrācijas padomes 2010. gada 14. decembra lēmuma un vadības komitejas 2010. gada 9. novembra un 2011. gada 16. novembra lēmumiem, un, otrkārt, arī prasība piespriest atbildētājai samaksāt atalgojuma starpību, kā arī zaudējumu atlīdzībuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;J.–P. Bodson un septiņi citi prasītāji, kuru uzvārdi ir iekļauti pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumus paši un atlīdzina Eiropas Investīciju bankas tiesāšanās izdevumus.