Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(yhden tuomarin kokoonpano)

18 päivänä joulukuuta 2015

Asia F‑82/12

Carlo De Nicola

vastaan

Euroopan investointipankki (EIP)

Henkilöstö – EIP:n henkilöstö – Arviointi – Vuoden 2007 uusi arviointikertomus – Valituslautakunnan päätöksen lainvastaisuus – Ylentämättä jättäminen – Lausunnon antamisen raukeaminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jossa Carlo De Nicola vaatii virkamiestuomioistuinta ensinnäkin kumoamaan Euroopan investointipankin (jäljempänä EIP tai pankki) valituslautakunnan (jäljempänä valituslautakunta) 15.2.2012 tekemän päätöksen hylätä hänen sisäinen valituksensa vuoden 2007 suorituksen uudesta arvioinnista, joka perustuu vuoden 2007 arviointikertomuksen kumoamiseen ja ylentämättä jättämistä koskevan päätöksen kumoamiseen 8.3.2011 annetulla tuomiolla De Nicola v. EIP (F-59/09, EU:F:2011:19, kumottu osittain muutoksenhaun johdosta 16.9.2013 annetulla tuomiolla De Nicola v. EIP, T-264/11 P, EU:T:2013:461), toiseksi kumoamaan vuoden 2007 uuden arviointikertomuksen ja ”kaikki siihen liittyvät, sitä seuranneet ja sitä edeltäneet toimenpiteet”, kolmanneksi kumoamaan vuoden 2007 arviointikierroksen osalta 29.4.2008 tehdyt ylennyspäätökset ja neljänneksi velvoittamaan pankin ryhtymään hänen uransa uudelleenjärjestämiseen sekä maksamaan hänelle korvausta aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu:      Euroopan investointipankin valituslautakunnan 15.2.2012 tekemä päätös kumotaan. Vaatimuksista, jotka koskevat vuoden 2007 uuden arviointikertomuksen kumoamista, ei ole tarpeen lausua. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan investointipankki vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Carlo De Nicolan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Euroopan investointipankin työntekijät – Arviointi – Arviointikertomus – Riitauttaminen pankin valituslautakunnassa – Valvonnan laajuus

(Euroopan investointipankin henkilöstösääntöjen 22 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Euroopan investointipankin työntekijät – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Velvollisuus ryhtyä täytäntöönpanotoimiin – Arviointikertomuksesta tehdyn valituslautakunnan päätöksen kumoava tuomio – Pankin velvollisuus saattaa sisäisen valituksen tekijän valitus uudelleen kyseisen lautakunnan käsiteltäväksi

(SEUT 266 artikla)

1.      Euroopan investointipankin perustamalla henkilöstön arviointia koskevia asioita käsittelevällä valituslautakunnalla oleva mahdollisuus kumota mikä tahansa pankin työntekijän arviointikertomukseen sisältyvä toteamus merkitsee sitä, että kyseisellä lautakunnalla on oikeus arvioida uudelleen kutakin näistä toteamuksista ennen sen kumoamista. Tämän toimivallan laajuus ylittää siten selvästi pelkkää laillisuusvalvontaa ja toimen päätösosan kumoamista koskevan toimivallan laajuuden, koska se käsittää mahdollisuuden kumota myös perustelut, joilla oikeutetaan sen päätösosan antaminen, riippumatta niiden merkityksestä kyseisen toimen perustelujen systematiikassa. Tämän valituslautakunnan täyden valvontavallan vahvistaa sille nimenomaisesti tunnustettu toimivalta muuttaa sisäisen valituksen tekijän suorituksen kokonaisarviointiin perustuvaa lopullista arviointia tämän ansioista. Asianomaisen henkilön arvosanan muuttaminen merkitsee sitä, että tämä lautakunta valvoo yksityiskohtaisesti kaikkia henkilön ansioista esitettyjä arviointeja kertomuksessa, joka on riitautettu tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevien mahdollisten arviointivirheiden osalta, ja että se voi tarvittaessa korvata omalla arvioinnillaan arvioijan arvioinnin tehdäkseen uuden arvioinnin näistä ansioista.

Valituslautakunnan on valvottava kokonaisuudessaan sen käsiteltäväksi saatetun arviointikertomuksen laillisuutta ja tutkittava kunkin tähän kertomukseen sisältyvän arvioinnin perusteltavuus, eikä sen valvonta rajoitu siihen, onko asiassa tehty ilmeinen arviointivirhe.

(ks. 47–49 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 27.4.2012, De Nicola v. EIP (T-37/10 P, EU:T:2012:205, 41 kohta) ja tuomio 16.9.2013, De Nicola v. EIP (T-618/11 P, EU:T:2013:479)

2.      Kun otetaan huomioon Euroopan investointipankin perustaman henkilöstön arviointia koskevia asioita käsittelevän valituslautakunnan toimivaltaa koskevien säännösten ulottuvuus, se, että unionin tuomioistuimet kumoavat kyseisen lautakunnan tekemän päätöksen, voi hallinnolliselta kannalta merkitä sisäisen valituksen tekijälle etua ja velvoittaa siten pankin saattamaan sisäisen valituksen tekijän valitus uudelleen valituslautakunnan käsiteltäväksi, jotta valituslautakunta voi ottaa asianmukaisesti ja täyttä harkintavaltaansa käyttäen kantaa kyseessä olevaan arviointikertomukseen.

(ks. 65 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: määräys 21.9.2015, De Nicola v. EIP (T-848/14 P, EU:T:2015:719, 40 kohta)