Language of document : ECLI:EU:F:2015:166

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO

(vienas teisėjas)

SPRENDIMAS

2015 m. gruodžio 18 d.

(Byla F‑82/12)

Carlo De Nicola

prieš

Europos investicijų banką (EIB)

„Viešoji tarnyba – EIB personalas – Vertinimas – Nauja 2007 m. vertinimo ataskaita – Apeliacinio komiteto sprendimo neteisėtumas – Atsisakymas paaukštinti pareigas – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo C. De Nicola, be kita ko, prašo, pirma, panaikinti 2012 m. vasario 15 d. Europos investicijų banko (toliau – EIB arba Bankas) apeliacinio komiteto (toliau – Apeliacinis komitetas) sprendimą atmesti jo vidaus skundą dėl naujo jo 2007 m. veiklos vertinimo, atlikto po to, kai 2011 m. kovo 8 d. Sprendimu De Nicola / EIB (F‑59/09, EU:F:2011:19, iš dalies panaikintas apeliacine tvarka 2013 m. rugsėjo 16 d. Sprendimu De Nicola / EIB, T‑264/11 P, EU:T:2013:461) buvo panaikinta 2007 m. vertinimo ataskaita ir sprendimas atsisakyti paaukštinti pareigas, antra, panaikinti naują 2007 m. vertinimo ataskaitą ir „visus susijusius paskesnius ir ankstesnius aktus“, trečia, panaikinti 2008 m. balandžio 29 d. sprendimus dėl pareigų paaukštinimo, susijusius su 2007 m. vertinimo procedūra, ketvirta, įpareigoti Banką atkurti jo karjerą ir sumokėti jam kompensaciją turtinei ir neturtinei žalai, kurią jis mano patyręs, atlyginti.

Sprendimas:      Panaikinti 2012 m. vasario 15 d. Europos investicijų banko apeliacinio komiteto sprendimą. Nėra pagrindo priimti sprendimo dėl reikalavimų panaikinti naują 2007 m. vertinimo ataskaitą. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos investicijų bankas padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos C. De Nicola patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Europos investicijų banko tarnautojai – Vertinimas – Vertinimo ataskaita – Ginčijimas Banko apeliaciniame komitete  – Kontrolės apimtis

(Europos investicijų banko personalo reglamento 22 straipsnis)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Europos investicijų banko tarnautojai – Teismo sprendimas dėl panaikinimo – Pasekmės – Pareiga imtis vykdymo priemonių – Teismo sprendimas panaikinti Apeliacinio komiteto sprendimą dėl vertinimo ataskaitos – Banko pareiga iš naujo perduoti minėtam komitetui vidaus skundą pateikusio asmens prieštaravimą

(SESV 266 straipsnis)

1.      Europos investicijų banko įsteigto Apeliacinio komiteto galimybė vertinant personalo narius pripažinti negaliojančiu bet kurį Banko tarnautojo vertinimo ataskaitoje pateiktą tvirtinimą reiškia, kad minėtas komitetas turi teisę iš naujo įvertinti kiekvieno iš tų tvirtinimų pagrįstumą ir tik tada jį panaikinti. Šios kompetencijos apimtis aiškiai didesnė už įgaliojimo tik kontroliuoti akto teisėtumą ir panaikinti akto rezoliucinę dalį apimtį, nes ji apima galimybę pripažinti negaliojančiais ir motyvus, pagrindžiančius rezoliucinę dalį, neatsižvelgiant į jų svarbą minėto akto motyvavimo struktūrai. Tokį Apeliacinio komiteto įgaliojimą vykdyti visišką kontrolę patvirtina aiškiai jam suteikta kompetencija keisti galutinį nuopelnų vertinimą, išplaukiantį iš vidaus skundą pateikusio asmens veiklos bendrojo vertinimo. Iš tikrųjų suinteresuotajam asmeniui skirto nuopelnų balo pakeitimas reiškia, kad šis komitetas išsamiai tikrina visus ginčijamoje ataskaitoje pateiktus nuopelnų vertinimus, siekdamas nustatyti, ar nepadaryta galimų faktinių arba teisinių vertinimo klaidų, ir kad jis prireikus gali vietoj vertintojo atlikti naują šių nuopelnų vertinimą.

Apeliacinis komitetas iš tiesų turi atlikti visišką jam apskųstos vertinimo ataskaitos kontrolę, apimančią kiekvieno šioje ataskaitoje esančio vertinimo pagrįstumą, ir jo kontrolė neapsiriboja tik akivaizdžios vertinimo klaidos buvimo patikrinimu.

(žr. 47–49 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2012 m. balandžio 27 d. Sprendimo De Nicola / EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, 41 punktas ir 2013 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas De Nicola / EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479.

2.      Atsižvelgiant į nuostatų, reglamentuojančių Europos investicijų banko įsteigto Apeliacinio komiteto kompetenciją vertinant personalo narius, apimtį, tai, kad Sąjungos teismas panaikina šio komiteto sprendimą, administraciniu požiūriu galėtų būti naudinga skundą šiam komitetui pateikusiam asmeniui, o Bankui dėl to kiltų pareiga iš naujo perduoti Apeliaciniam minėtam komitetui šį vidaus skundą pateikusio asmens prieštaravimą, kad Apeliacinis komitetas, pasinaudojęs visais savo įgaliojimais, galėtų priimti teisingą sprendimą dėl nagrinėjamos vertinimo ataskaitos.

(žr. 65 punktą)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2015 m. rugsėjo 21 d. Nutarties De Nicola / EIB, T‑848/14 P, EU:T:2015:719, 40 punktas.