Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.4.2016 – Italia ja Eurallumina v. komissio

(Yhdistetyt asiat T-60/06 RENV II ja T-62/06 RENV II)1

(Valtiontuet – Direktiivi 92/81/ETY – Kivennäisöljyjen valmisteverot – Alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytetyt kivennäisöljyt – Valmisteverovapautus – Toimenpiteen valikoivuus – Tuet, joita voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuvina – Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle – Alueellisia valtiontukia koskevat vuoden 1998 suuntaviivat – Luottamuksensuoja – Oikeusvarmuus – Lex specialis derogat legi generali -periaate – Toimielinten toimien laillisuusolettamaa ja tehokasta vaikutusta koskeva periaate – Hyvän hallinnon periaate – Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikielet: italia ja englanti

Asianosaiset

Kantajat: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato G. Aiello), ja Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (edustajat: solicitor L. Martin Alegi, solicitor R. Denton, solicitor A. Stratakis ja solicitor L. Philippou)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan ja K. Walkerová)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus Gardannen alueella, Shannonin alueella ja Sardiniassa alumiinioksidin valmistuksessa polttoaineena käytettävien kivennäisöljyjen vapauttamisesta valmisteverosta, jonka Ranska, Irlanti ja Italia ovat panneet täytäntöön, 7.12.2005 tehdyn komission päätöksen 2006/323/EY (EYVL 2006, L 119, s. 12) kumoamiseksi siltä osin kuin siinä todetaan Italian tasavallan 3.2.2002 ja 31.12.2003 välisenä aikana myöntämän valtiontuen, joka perustuu alumiinioksidin valmistuksessa Sardiniassa (Italia) polttoaineena käytettävien kivennäisöljyjen vapauttamiseen valmisteverosta, olemassaolo ja määrätään Italian tasavalta perimään mainittu tuki takaisin.

Tuomiolauselma

Kanteet hylätään.

Italian tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asioissa T-60/06, T-60/06 RENV I ja T-60/06 RENV II sekä vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan yhden viidesosan Euroopan komissiolle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista asioissa C-89/08 ja C-272/12 P.

Eurallumina SpA velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kolme neljäsosaa komissiolle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista asioissa T-62/06, T-62/06 RENV I ja T-62/06 RENV II ja kolme kahdeskymmenesosaa komissiolle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista asioissa C-89/08 ja C-272/12 P.

Komissio velvoitetaan vastaamaan yhdestä neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa T-62/06, T-62/06 RENV I ja T-62/06 RENV II sekä yhdestä viidesosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan asioissa C-89/08 ja C-272/12 P

____________

1 EUVL C 96, 22.4.2006.