Language of document :

Žaloba podaná dne 16. února 2006 - Italská republika v. Komise

(Věc T-60/06)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupce: Giacomo Aiello, Avvocato dello Stato)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise C[2005] 4436 konečné ze dne 7. prosince 2005 a uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Touto žalobou žalobkyně napadá rozhodnutí Komise C[2005] 4436 konečné ze dne 7. prosince 2005 o osvobození od spotřební daně pro minerální oleje používané jako palivo pro výrobu hliníku v regionu Gardanne, regionu Shannon a na Sardinii, zavedeném Francií, Irskem a Itálií.

Ve vztahu k žalobkyni bylo v tomto rozhodnutí konstatováno:

dotčená osvobození se nevztahovala na neurčitý počet příjemců, ale vzhledem ke specifické struktuře trhu s hliníkem přímo zvýhodňovala určité podniky,

jelikož tato opatření nebyla oznámena včas, tvoří novou, protiprávní státní pomoc, a tuto státní pomoc je třeba do 29. března 1998 kvalifikovat jako částečně existující státní pomoc,

do 31. října 2003 nebyla uvedená pomoc slučitelná s právní úpravou státní pomoci v oblasti ochrany životního prostředí.

Žalobkyně na podporu svého návrhového žádání uplatňuje:

osvobození od spotřební daně, které zakotvují italské právní předpisy, nemá selektivní charakter, nýbrž se vztahuje na všechny podniky, které používají minerální oleje k výrobě oxidu hlinitého. Skutečnost, že v Itálii existuje jediné zařízení, jež používá minerální oleje pro takovou výrobu, je výlučně faktický význam, který nemůže odstranit nesporně všeobecný rozsah působnosti tohoto ustanovení,

dotčenou státní pomoc je třeba považovat za existující státní pomoc ve smyslu čl. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (ES) č. 659/1999, jelikož Komise italskému státu v souladu s právními předpisy povolila ponechat v platnosti dotčené osvobození,

dotčené osvobození je úzce spjato s prováděním cílů ochrany životního prostředí, jak to vyplývá z prováděcích předpisů vydaných italskou vládou a z dohod, které společnost Eurallumina uzavřela s regionem Sardinie a s ministerstvem životního prostředí,

osvobození je třeba považovat za užitečné pro hospodářský rozvoj regionu Sardinie,

italská vláda neměla po vstoupení směrnice 2003/96/ES povinnost oznámit sporné daňové zvýhodnění, jelikož článek 18 ve spojení s přílohou II této směrnice výslovně ponechává v platnosti dotčené osvobození od spotřební daně do 31. prosince 2006. Kromě toho uvedená ustanovení byla obsahově shodná s čl. 1 odst. 2 rozhodnutí Rady 2001/224/ES.

Žalobkyně dále uplatňuje porušení zásady legitimního očekávání a domněnky legality právních předpisů Společenství.

____________