Language of document :

Žaloba podaná 16. februára 2006 - Talianska republika/Komisia

(Vec T-60/06)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: Giacomo Aiello, avvocato dello Stato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2005) 4436, konečné znenie, zo 7. decembra 2005 a zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetnou žalobou žalobkyňa napáda rozhodnutie Komisie K(2005) 4436, konečné znenie, zo 7. decembra 2005 týkajúce sa oslobodenia od spotrebnej dane uskutočneného vo Francúzsku, Írsku a Taliansku v prípade minerálnych olejov používaných ako palivo na účely výroby oxidu hlinitého v regióne Gardanne, v oblasti Shannon a na Sardínii.

Vo vzťahu k žalobkyni sa v tomto rozhodnutí konštatovalo:

-    dotknuté oslobodenia sa nevzťahovali na neurčitý počet príjemcov, ale v dôsledku osobitnej štruktúry trhu s oxidom hlinitým priamo zvýhodňovali určité podniky,

-    keďže tieto opatrenia neboli včas oznámené, predstavujú novú, nedovolenú štátnu pomoc a túto štátnu pomoc je potrebné za obdobie do 29. marca 1998 kvalifikovať ako čiastočne existujúcu štátnu pomoc,

-    do 31. októbra 2003 táto štátna pomoc nebola zlučiteľná s právnou úpravou o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia.

Na odôvodnenie svojich návrhov žalobkyňa uvádza:

-    oslobodenie od spotrebnej dane, ktoré stanovujú talianske právne predpisy, nemá selektívny charakter, ale vzťahuje sa na všetky podniky, ktoré využívajú minerálne oleje na výrobu oxidu hlinitého. Skutočnosť, že v Taliansku existuje jediné zariadenie, v ktorom sa využívajú minerálne oleje na takúto výrobu, má výlučne faktický význam, ktorý nemôže odstrániť nesporne všeobecný rozsah pôsobnosti tohto ustanovenia,

-    dotknutú štátnu pomoc je potrebné považovať za existujúcu štátnu pomoc v zmysle článku 1 písm. b) litery ii) nariadenia (ES) č. 659/1999, keďže Taliansko malo v súlade s právnymi predpismi povolenie Rady ponechať si dotknuté oslobodenie,

-    dotknuté oslobodenie je úzko spojené s realizáciou cieľov ochrany životného prostredia, tak ako to vyplýva z vykonávacích predpisov vydaných talianskou vládou a z dohôd, ktoré spoločnosť Eurallumina uzatvorila s regiónom Sardínia a s ministerstvom životného prostredia,

-    oslobodenie sa považuje za užitočné pre ekonomický rozvoj regiónu Sardínia,

-    Talianska vláda po nadobudnutí účinnosti smernice 2003/96/ES nebola povinná oznámiť sporné daňové zvýhodnenie, keďže článok 18 v spojení s prílohou II tejto smernice výslovne necháva v platnosti dotknuté oslobodenie od spotrebnej dane do 31. decembra 2006. Okrem toho uvedené ustanovenie obsahovo zodpovedajú článku 1 ods. 2 rozhodnutia Rady 2001/224/ES.

Žalobkyňa sa napokon odvoláva na porušenie zásady legitímnej dôvery a domnienky zákonnosti ustanovení Spoločenstva.

____________