Language of document :

Talan väckt den 16 februari 2006 - Republiken Italien mot kommissionen

(mål T-60/06)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: Giacomo Aiello, Avvocato della Stato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara kommissionens beslut K (2005) 4436 av den 7 december 2005 slutlig och förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökanden vänder sig mot kommissionens beslut K (2005) 4436 slutlig av den 7 december 2005 om befrielse från punktskatt på mineraloljor som används som bränsle vid aluminiumoxidproduktion i regionen Gardanne, i regionen Shannon och på Sardinien, som Republiken Frankrike, Irland respektive Republiken Italien genomfört.

För sökandens del innebar detta beslut

-    att befrielsen i fråga inte anses ha allmän räckvidd utan är riktad för att gynna vissa företag till följd av aluminiumoxidmarknadens egenartade struktur,

-    att det är fråga om nya, olagliga stöd som inte anmälts i rätt tid, och att de kan betecknas som delvis befintliga fram till den 29 maj 1998, och

-    att nämnda stöd fram till den 31 oktober 2003 inte var förenliga med reglerna om statligt stöd till följd av miljöskyddshänsyn.

Till stöd för sina yrkanden gör sökanden gällande följande:

-    Den befrielse från punktskatten som föreskrivs i de italienska bestämmelserna är inte av selektiv art utan omfattar alla företag som använder mineraloljor vid tillverkning av aluminiumoxid. Att det i Italien bara finns en enda anläggning där sådana oljor används i tillverkningsprocessen är en rent faktisk omständighet som inte kan påverkar bestämmelsens uppenbart allmänna räckvidd.

-    Stöden i fråga skall anses vara förenliga med artikel 1 b ii i förordning (EG) nr 659/1999 i den mån den italienska staten fått rådets godkännande att bibehålla den omtvistade skattebefrielsen.

-    Skattebefrielsen i fråga var direkt knuten till genomförandet av miljöskyddsmål, såsom framgår av den italienska regeringens genomförandebestämmelser liksom av de avtal som bolaget Eurallumina ingått med regionen Sardinien och miljöministeriet.

-    Befrielsen skall anses främja den ekonomiska utvecklingen i regionen Sardinien.

-    Enligt den italienska regeringen förelåg det efter att direktiv 2003/96/EG trätt i kraft inte längre någon skyldighet att anmäla skatteförmånen i fråga, då den omtvistade punktskattens giltighet fram till den 31 december 2006 uttryckligen regleras i artikel 18 i detta direktiv jämförd med dess bilaga 2. De klandrade bestämmelserna har för övrigt motsvarande innehåll som artikel 1.2 i rådets beslut 2001/224/EG.

Sökanden gör slutligen gällande att principerna om skydd för berättigade förväntningar och om att gemenskapsrättsliga bestämmelser antas vara lagenliga har åsidosatts.

____________