Language of document : ECLI:EU:T:2007:383

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer – uitgebreid) van 12 december 2007 – Ierland e.a. / Commissie

(Gevoegde zaken T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 en T‑69/06)

„Staatssteun – Richtlijn 92/81/EEG – Accijns op minerale oliën – Minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij productie van aluminiumoxide – Aan Franse, Ierse en Italiaanse autoriteiten toegestane vrijstelling – Nieuwe steun – Bestaande steun – Motiveringsplicht – Ambtshalve toetsing”

Steunmaatregelen van de staten – Beschikking van Commissie houdende vaststelling van onverenigbaarheid van steunmaatregel met gemeenschappelijke markt – Beschikking betreffende vrijstelling die door Raad is toegestaan op voorstel van Commissie overeenkomstig richtlijn – Ontbreken van onderzoek naar mogelijke kwalificatie als bestaande steun – Ontoereikende motivering (Art. 88, leden 1 en 2, EG en 253 EG; verordening nr. 659/1999 van de Raad, art. 1, sub b‑v; richtlijn 92/81 van de Raad, art. 8, lid 4) (cf. punten 52‑64)

Voorwerp

Verzoeken tot nietigverklaring van beschikking 2006/323/EG van de Commissie van 7 december 2005 betreffende de door, onderscheidenlijk, Frankrijk, Ierland en Italië ten uitvoer gelegde accijnsvrijstelling voor bij de productie van aluminiumoxide in de Gardanne, in de regio-Shannon en op Sardinië als brandstof gebruikte minerale oliën (PB 2006, L 119, blz. 12)

Dictum

1)

De zaken T‑50/06, T‑60/06, T‑62/06 en T‑69/06 worden voor het arrest gevoegd.

2)

Beschikking 2006/323/EG van de Commissie van 7 december 2005 betreffende de door, onderscheidenlijk, Frankrijk, Ierland en Italië ten uitvoer gelegde accijnsvrijstelling voor bij de productie van aluminiumoxide in de Gardanne, in de regio-Shannon en op Sardinië als brandstof gebruikte minerale oliën, wordt nietig verklaard.

3)

Het beroep in zaak T-62/06 wordt voor het overige verworpen.

4)

De Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en die van de verzoekende partijen, daaronder begrepen de kosten van het kort geding in zaak T‑69/06 R.