Language of document :

Определение на председателя на Съда от 18 юни 2021 г. (преюдициално запитване, отправено от Landgericht Köln — Германия) — Deutsche Lufthansa AG/GD, WT

(Дело C-135/21)1

Език на производството: немски

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 182, 10.5.2021 г.