Language of document : ECLI:EU:F:2011:122

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 19 lipca 2011 r.

Sprawa F-105/10

Eberhard Bömcke

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

Interwencja – Niedopuszczalność sporu w postępowaniu głównym – Zdolność sądowa – Przedmiot interwencji – Interes w przystąpieniu do sprawy w charakterze interwenienta – Pozbawienie z urzędu funkcji przedstawiciela personelu – Pełnomocnictwo procesowe

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE oraz art. 41 regulaminu pracowniczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w której E. Bömcke żąda tytułem głównym stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 12 października 2010 r. w sprawie pozbawienia go z urzędu funkcji przedstawiciela personelu.

Orzeczenie:      Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta złożony przez kolegium przedstawicieli personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zostaje oddalony. J.P. Bodson, E. Kourgias, M. Sutil i P. Vanhoudt zostają dopuszczeni do sprawy F‑105/10 Bömcke przeciwko EBI w charakterze interwenientów popierających żądania EBI. Wnioski E. Bömckego i EBI o zachowanie poufności określonych dokumentów procesowych lub ich części zostają tymczasowo uwzględnione. Sekretarz przekaże stronom dopuszczonym do udziału w sprawie w charakterze interwenientów nieobjętą poufnością wersję wszystkich dokumentów procesowych doręczonych stronom. Stronom dopuszczonym do udziału w sprawie w charakterze interwenientów zostanie wyznaczony termin do złożenia ewentualnych sprzeciwów w przedmiocie wniosku o zachowanie poufności. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności tego wniosku nastąpi na późniejszym etapie postępowania. Stronom dopuszczonym do udziału w sprawie w charakterze interwenientów zostanie wyznaczony termin do złożenia swoich uwag, z możliwością późniejszego uzupełnienia ich w odpowiednim razie w następstwie rozstrzygnięcia w przedmiocie zasadności wniosku o zachowanie poufności. Kolegium przedstawicieli personelu EBI pokrywa własne koszty. Rozstrzygnięcie o kosztach poniesionych przez skarżących nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Interwencja – Skutki niedopuszczalności skargi w postępowaniu głównym

2.      Postępowanie – Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta – Wymogi formalne – Stanowisko popierające uwzględnienie lub odrzucenie żądań skarżącego

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 109 § 2 lit.  e), art. 110 § 4)

3.      Postępowanie – Interwencja – Osoby zainteresowane – Kolegium przedstawicieli personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Brak zdolności sądowej – Niedopuszczalność

4.      Postępowanie – Interwencja – Przesłanki dopuszczalności – Interes bezpośredni i aktualny – Spór dotyczący wyborów przedstawicieli personelu instytucji – Uprawnienie do głosowania

1.      O ile wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta może zostać odrzucony, gdy skarga w postępowaniu głównym jest tego rodzaju, iż należy stwierdzić jej niedopuszczalność bez rozpoznawania jej co do istoty, to takie rozwiązanie wynika z przesłanki oczywistej niedopuszczalności skargi w postępowaniu głównym.

(zob. pkt 6)

2.      Przesłanki dopuszczalności wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta określa art. 109 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, którego § 2 lit. e) stanowi, że wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta powinien zawierać stanowisko interwenienta popierające uwzględnienie albo odrzucenie żądań skarżącego. Ponieważ art. 109 regulaminu postępowania nie wymaga, by występujący z wnioskiem o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta przedstawił zarzuty i argumenty na poparcie swojego stanowiska, przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że wymaga on jedynie tego, by wniosek zawierał, z formalnego punktu widzenia, wskazanie strony, którą zamierza poprzeć interwenient. Natomiast po dopuszczeniu interwencji stanowisko przedstawione przez interwenienta może zostać uznane za niedopuszczalne na podstawie art. 110 § 4 regulaminu postępowania ze względu na to, że faktycznie nie popiera, w całości lub w części, żądań jednej ze stron.

(zob. pkt 8)

3.      Osoba trzecia może zostać dopuszczona do udziału w sprawie w charakterze interwenienta wyłącznie wtedy, gdy posiada zdolność sądową. W odniesieniu do osób niebędących osobami fizycznymi, jak to ma miejsce w przypadku kolegium przedstawicieli personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, orzecznictwo uznaje ich zdolność sądową, jeżeli mają one osobowość prawną na podstawie prawa właściwego, zgodnie z którym zostały utworzone, albo przynajmniej posiadają elementy, które stanowią podstawę osobowości prawnej, a w szczególności autonomię i odpowiedzialność, nawet w ograniczonym stopniu.

Choć uregulowania znajdujące zastosowanie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego uznają istnienie kolegium przedstawicieli personelu, to z uregulowań tych wynika, że omawiane kolegium sprawuje funkcje powierzone, w instytucjach podlegających regulaminowi pracowniczemu, komitetowi pracowniczemu. Tymczasem komitet pracowniczy instytucji ma charakter organu wewnętrznego, a zatem jest pozbawiony zdolności sądowej. Ponieważ żaden mający zastosowanie do kolegium przedstawicieli personelu przepis nie uzasadnia odmiennego rozstrzygnięcia tej kwestii, należy uznać, że omawiane kolegium nie posiada zdolności sądowej.

(zob. pkt 14–16)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 15/63 Lassalle przeciwko Parlamentowi, 14 listopada 1963 r., akapit trzeci; sprawa 175/73 Union syndicale – Service public européen i in. przeciwko Radzie, 8 października 1974 r., pkt 9; sprawa 135/81 Groupement des Agences de voyages przeciwko Komisji, 28 października 1982 r., pkt 9

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑161/94 Sinochem Heilongjiang przeciwko Radzie, 11 lipca 1996 r., pkt 31

4.      W odniesieniu do organów przedstawicielskich personelu danej instytucji każdy z wyborców ma bezpośredni i aktualny interes w tym, by wybory przebiegały na warunkach oraz na podstawie systemu wyborczego pozostającego w zgodzie z przepisami regulaminu pracowniczego, którym podlega procedura wyborcza w tym obszarze. Z tego interesu wynika z konieczności interes w tym, by przestrzegano czasu trwania kadencji wybranych przedstawicieli, tym bardziej że zakończenie sprawowania mandatu przez przedstawiciela personelu wymaga co do zasady zorganizowania nowych wyborów. Tym samym w sporach dotyczących odwołania z urzędu przedstawiciela personelu, na podstawie uprawnienia do głosowania pracownikowi przysługuje interes prawny wystarczający do uzasadnienia dopuszczalności skargi lub interwencji. Samo uprawnienie do głosowania zainteresowanego jest wystarczające do stwierdzenia, że nie działa on wyłącznie w interesie prawa lub instytucji.

(zob. pkt 23, 24)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑71/05 Milella i Campanella przeciwko Komisji, 25 października 2007 r., pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo