Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 25 юли 2011 г. — Jaeger/Eurofound

(Дело F-103/10)1

Език на производството: френски

Председателят на трети състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1    ОВ C 30, 29.1.2011 г., стр. 64.