Language of document :

Sag anlagt den 8. oktober 2010 - AM mod Parlamentet

(Sag F-100/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AM (Málaga, Spanien) (ved advokaterne L. Lévi og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at anse den hjerneblødning, som sagsøgeren blev ramt af, for en ulykke som omhandlet i vedtægtens artikel 73 og i artikel 2 i den fælles ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 12. november 2009 om afslag på at anse den hjerneblødning, som sagsøgeren blev ramt af, for en ulykke som omhandlet i vedtægtens artikel 73 og i artikel 2 i den fælles sygesikringsordning, og, om fornødent, af ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens klage.

Følgelig fastslås, at den ansøgning, som sagsøgeren har indgivet i henhold til vedtægtens artikel 73, genoptages til fornyet behandling af et nyt lægeudvalg.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale en erstatning, der efter ret og billighed fastsættes til 50 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, der er forvoldt ved de anfægtede afgørelser.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale en erstatning, der midlertidigt kan opgøres til 25 000 EUR, for den økonomiske skade, der er forvoldt ved de anfægtede afgørelser.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale morarenter på 12 % af det beløb, der skyldes i medfør af vedtægtens artikel 73, i en periode, der senest regnes fra den 15. marts 2007, og indtil betaling sker.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________