Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī - Geradon/Padome

(lieta F-102/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Beļģija) (pārstāvji - A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumu par prasītāja atalgojuma korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumus par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2010. gada 5. jūlija lēmumu, ar kuru tiek noraidīta prasītāja sūdzība par paziņojumu par atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un par paziņojumiem par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra;

tiktāl, ciktāl nepieciešams atcelt Padomes lēmumus par paziņojumu par atalgojumu korekciju sagatavošanu par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un par paziņojumiem par atalgojumu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra;

piespriest Padomei samaksāt prasītājam parādus par neizmaksāto atalgojumu, pieskaitot nokavējuma procentus;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________