Language of document :

Жалба, подадена на 15 октомври 2010 г. - Massez и др./Съд

(Дело F-101/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Lieven Massez (Люксембург, Люксембург) и други (представители: A. Coolen, J.-N. Louis и E. Marchal, avocats)

Ответник: Съд на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на фишовете за регулиране на заплатата на жалбоподателите за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете им за заплата, изготвени след 1 януари 2010 г. в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението на комитета на Съда за разглеждане на административните жалби от 29 юни 2010 г., с което се отхвърлят административните жалби на жалбоподателите срещу фишовете им за регулиране на заплатата за периода юли-декември 2009 г. и срещу фишовете им за заплата, изготвени след 1 януари 2010 г.,

да се отменят, доколкото е необходимо, решенията на Съда за изготвяне на фишове за регулиране на заплатата на жалбоподателите за периода юли-декември 2009 г. и на фишовете за заплата след 1 януари 2010 г.,

да се осъди Съдът да плати на жалбоподателите неизплатените части от възнагражденията, заедно с мораторни лихви,

да се осъди Съдът да заплати съдебните разноски.

____________