Language of document : ECLI:EU:C:2020:736

KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

MACIEJ SZPUNAR

ippreżentati fis‑17 ta’ Settembru 2020 (1)

Kawża C288/19

QM

vs

Finanzamt Saarbrücken

(talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht des Saarlandes (il-Qorti tal-Finanzi ta’ Saarland, il-Ġermanja))

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 2(1)(ċ) – Provvista ta’ servizzi bi ħlas – Artikolu 45 – Post tal-provvista ta’ servizzi – Artikolu 56 – Post ta’ provvista tas‑servizz ta’ kiri ta’ mezzi ta’ trasport – Tqegħid ta’ vetturi tas-servizz għad‑dispożizzjoni tal-impjegati”


 Introduzzjoni

1.        It-tqegħid għad-dispożizzjoni minn persuna taxxabbli ta’ vettura li tifforma parti mill-assi tal-kumpannija tagħha għall-iskopijiet privati tal-impjegat tagħha huwa suġġett għat-taxxa fuq il-valur miżjud (iktar ’il quddiem it-“taxxa tal-VAT”)? Liema huma l-kundizzjonijiet eventwali ta’ tali tassazzjoni u l-applikazzjoni tagħha tikkostitwixxi tranżazzjoni ta’ kiri ta’ mezz ta’ trasport? Fil-kawża preżenti l-Qorti tal-Ġustizzja ser ikollha l-opportunità tirrispondi dawn id-domandi billi fl-istess waqt tispjega l-ġurisprudenza tagħha li tirrigwarda kemm it-tqegħid għad-dispożizzjoni mill-persuni taxxabbli tal-assi li jifformaw parti mill-assi tal-kumpannija tagħhom kif ukoll il-provvista min-naħa tagħhom ta’ servizzi għal skopijiet privati; flimkien mad-definizzjoni ta’ servizzi ta’ kiri fid-dawl ta’ din il-ġurisprudenza.

 Il-kuntest ġuridiku

 Id-dritt tal-Unjoni

2.        L-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat‑28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (2), kif emendata bid-Direttiva 2008/8/KE tat-12 ta’ Frar 2008 (3), (iktar ’il quddiem id-“Direttiva 2006/112”) jipprovdi:

“1.      It-transazzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu soġġetti għall-VAT:

[…]

ċ)      il-provvista ta’ servizzi bi ħlas fit-territorju ta’ Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali;

[…]”.

3.        Skont l-Artikolu 26(1) tal-imsemmija direttiva:

“1.      Kull waħda minn dawn it-transazzjonijiet li ġejjin għandha titqies bħala provvista ta’ servizzi bi ħlas:

a)      l-użu ta’ merkanizja li tifforma parti mill-assi ta’ negozju għall-użu privat ta’ persuna taxxabbli jew tal-persunal tiegħu jew, b’mod iktar ġenerali, għal skopijiet oħra barra dawk tan-negozju tiegħu, fejn il-VAT fuq din il-merkanzija kienet deduċibbli kollha jew parti minnha;

b)      il-provvista ta’ servizzi magħmula mingħajr ħlas minn persuna taxxabbli għall-użu privat tagħha jew għall-persunal tagħha, jew b’mod iktar ġenerali, għal skopijiet barra dawk tan-negozju tagħha.”

4.        Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 45 ta’ din id-direttiva:

“Il-post tal-forniment tas-servizzi lil persuna mhux taxxabbli għandu jkun il-post fejn il-fornitur ikun stabbilixxa n-negozju tiegħu. […]”.

5.        Fl-aħħar nett, l-Artikolu 56(2) u (3) tad-Direttiva 2006/112, fil-verżjoni tiegħu applikabbli mill‑1 ta’ Jannar 2013 (4), jipprevedi:

“2.      Il-post tal-kiri, minbarra kiri għal perijodu qasir, ta’ mezzi ta’ trasport lil persuni mhux taxxabbli għandu jkun il-post fejn il-klijent huwa stabbilit, għandu l-indirizz permanenti tiegħu jew jirrisjedi s-soltu.

[…]

3.      Għall-finijiet tal-paragrafi [1 u 2] ‘perijodu qasir’ għandha tfisser il-pussess kontinwu jew l-użu tal-mezz tattrasport tul perijodu ta’ mhux aktar minn tletin jum u, fil-każ ta’ bastiment, mhux aktar minn disgħin jum.”

 Id-dritt Ġermaniż

6.        Id-Direttiva 2006/112 ġiet trasposta fid-dritt Ġermaniż permezz tad-dispożizzjonijiet tal-Umsatzsteuergesetz (il-Liġi dwar it-Taxxa fuq id-Dħul mill-Bejgħ, iktar ’il quddiem l-“UStG”). L-Artikolu 3a tal-UStG tipprovdi regoli ġenerali għad-determinazzjoni tal-post ta’ tranżazzjonijiet taxxabbli. B’deroga minn dawn id-dispożizzjonijiet, konformement mal-Artikolu 3f tal-UStG, fil-verżjoni tagħha applikabbli għall-fatti fil-kawża prinċipali, il-post ta’ provvista ta’ servizzi mingħajr ħlas mill-persuna taxxabbli għal skopijiet mhux relatati mal-operat tan-negozju jew għall-ħtiġijiet privati tal-impjegati għandu jitqies li huwa l-post ta’ twettiq tal-attività ekonomika minn din il-persuna taxxabbli.

 Il-fatti, il-proċedura u d-domanda preliminari

7.        QM hija kumpannija li tamministra fondi ta’ investiment u li għandha s-sede tagħha fil-Lussemburgu. Hija qiegħdet vetturi tas-servizz għad-dispożizzjoni, fost oħrajn, ta’ żewġ impjegati li għandhom il-post ta’ residenza tagħhom fil-Ġermanja. Huma setgħu jużaw dawn il-vetturi kemm għal skopijiet professjonali kif ukoll privati.

8.        Fil-każ ta’ wieħed mill-impjegati l-vettura tqiegħdet għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas filwaqt li l-impjegat l-ieħor kien iħallas l-ispejjeż, dedotti mir-remunerazzjoni tiegħu, li kienu jammontaw għal EUR 5 688 fis-sena.

9.        QM twettaq prinċipalment tranżazzjonijiet eżenti mill-VAT li jiddaħħlu fil-kontabbiltà fil-Lussemburgu taħt sistema ssemplifikata. Din is-sistema ma tippermettix it-tnaqqis tal-VAT tal-input minn oġġetti u servizzi akkwistati fi stadju iktar bikri tan-negozju. B’mod partikolari QM ma għamlitx użu mid-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input fuq iż-żewġ vetturi inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

10.      F’Novembru 2014 QM irreġistrat lilha nnifisha bħala persuna suġġetta għall-VAT fil-Ġermanja u ssottomettiet dikjarazzjonijiet tat-taxxa għas-snin 2013 u 2014, li fihom ħadet inkunsiderazzjoni t-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vetturi msemmija. Fuq il-bażi ta’ din id-dikjarazzjoni l-Finanzamt Saarbrücken (l-Amministrazzjoni Fiskali ta’ Saarbrücken, il-Ġermanja) tat deċiżjonijiet dwar it-taxxa. Madankollu, f’Lulju 2015 QM ikkontestat dawn id-deċiżjonijiet. Din il-kontestazzjoni ġiet miċħuda fit‑2 ta’ Mejju 2016.

11.      Fit‑2 ta’ Ġunju 2016 QM ippreżentat azzjoni kontra din id-deċiżjoni quddiem il-qorti tar-rinviju. Hija ssostni li t-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vetturi msemmi ma jagħtix lok għal tassazzjoni inkwantu dan ma huwiex servizz bi ħlas, jew fi kwalunkwe każ mhux kompletament, kif ukoll li dan ma jikkostitwixxix servizz ta’ kiri ta’ mezz ta’ trasport skont it-tifsira tal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2006/112.

12.      F’dawn iċ-ċirkustanzi l-Finanzgericht des Saarlandes (il-Ġermanja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

“L-Artikolu 56(2) tad-[Direttiva 2006/112] għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunċett ta’ ‘kiri ta’ mezzi ta’ trasport lil persuni mhux taxxabbli’ jkopri wkoll it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ vettura li tappartjeni lill-impriża ta’ persuna taxxabbli (vettura tal-kumpannija) lil membru tal-persunal tagħha, f’sitwazzjoni fejn dan il-membru tal-persunal ma jipprovdix kumpens għall-użu tagħha, lanqas billi jipprovdi (parti mix-)xogħol bħala korrispettiv, u għalhekk ma jagħmel ebda ħlas f’dan ir-rigward u lanqas ma juża parti mir-remunerazzjoni tiegħu għaliha, u f’sitwazzjoni fejn dan il-membru tal-persunal ma jkollux il-possibbiltà jagħżel bejn diversi vantaġġi mogħtija mill-persuna taxxabbli bis-saħħa ta’ ftehim bejn il-partijiet li jipprovdi li sabiex ikun juża l-vettura tal-kumpannija l-membru tal-persunal ikollu jirrinunzja għal benefiċċji oħra?”

13.      It-talba għal deċiżjoni preliminari waslet quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja fid‑9 ta’ April 2019. QM, il-Gvern Ġermaniż kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea ressqu osservazzjonijiet bil-miktub. Fid-dawl tat-tħassir tas-seduti minħabba l-pandemija Covid‑19, il-partijiet wieġbu bil-miktub għal numru ta’ mistoqsijiet ulterjuri li sarulhom mill-Qorti tal-Ġustizzja.

 Analiżi

 Osservazzjonijiet preliminari

14.      Permezz tad-domanda preliminari, il-qorti tar-rinviju tixtieq li jiġi kkonstatat jekk il-kunċett ta’ “kiri ta’ mezzi ta’ trasport lil persuni mhux taxxabbli”, skont l-Artikolu 56(2) tad-Direttiva 2006/112 ikoprix it-tqegħid għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas mill-persuna taxxabbli ta’ vettura għall-impjegat tiegħu għal skopijiet kemm ta’ servizz kif ukoll privati.

15.      Kif jirriżulta mill-informazzjoni li tinsab fir-rinviju preliminari, it-tilwima fil-kawża prinċipali tirrigwarda żewġ sitwazzjonijiet. F’sitwazzjoni minnhom il-karozza effettivament titqiegħed għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas filwaqt li fis-sitwazzjoni l-oħra l-impjegat huwa suġġett għal spiża li tammonta għal EUR 5 688 fis-sena, li titnaqqas mir-remunerazzjoni tiegħu. Filwaqt li l-formulazzjoni tad-domanda preliminari tidher li tittratta biss l-ewwel sitwazzjoni, madankollu nqis li sabiex tingħata risposta sħiħa u utli lill-qorti tar-rinviju jeħtieġ li jiġu analizzati ż-żewġ sitwazzjonijiet. Dan huwa wisq iktar minnu peress li l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar, minn naħa, l-użu tal-assi tal-kumpannija tal-persuna taxxabbli għal skopijiet mhux marbuta mal-operat tagħha, u, min-naħa l-oħra, id-definizzjoni tal-kuntratti ta’ kiri tista’ twassal għal evalwazzjonijiet diverġenti.

 Tqegħid tal-vettura għad-dispożizzjoni tal-impjegat mingħajr ħlas

16.      Bħala regola, tranżazzjonijiet bi ħlas huma suġġetti għall-VAT. Dan il-ħlas jista’ jkun benefiċċju ta’ natura monetarja jew benefiċċju li jkollu korrispettiv ieħor (5). Fir-rigward tar-relazzjoni bejn il-persuna taxxabbli u l-persunal tiegħu, fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja jinsabu numru ta’ indikazzjonijiet li jippermettu li jiġi stabbilit jekk benefiċċju għall-impjegat jinvolvix ħlas.

17.      Kuntrarjament għall-affermazzjonijiet tal-Gvern Ġermaniż magħmula fis-sottomissjonijiet bil-miktub tiegħu, minn din il-ġurisprudenza jirriżulta b’mod ċar li fir-relazzjonijiet bejn il-persuna taxxabbli u l-impjegati tiegħu tranżazzjoni bi ħlas isseħħ biss jekk l-impjegat iwettaq ħlas għal oġġetti jew servizzi, jekk jirrinunzja għal parti mir-remunerazzjoni jew jekk parti speċifika mill-benefiċċji li jirriżultaw minn xogħlu tista’ titqies bħala korrispettiv għal oġġetti jew servizzi mogħtija mill-persuna li timpjega (6). Huwa irrilevanti li fid-dawl tad-dritt nazzjonali benefiċċji mogħtija mill-persuna li timpjega lill-impjegat jitqiesu li huma parti mir-remunerazzjoni ta’ dan tal-aħħar għall-għanijiet tat-taxxa fuq id-dħul (7).

18.      Pożizzjoni simili ttieħdet mill-Kumitat dwar il-VAT fil-Linji Gwida tiegħu adottati fid-dokument H tas-seduta nru 101 tal‑20 ta’ Ottubru 2014 (8). Minkejja li dawn il-linji gwida ma humiex ta’ natura vinkolanti, madankollu dawn jikkonfermaw tali interpretazzjoni tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja msemmija iktar ’il fuq.

19.      Kif jirriżulta mill-informazzjoni li tinsab fit-talba għal deċiżjoni preliminari kif ukoll mill-formulazzjoni tal-istess domanda preliminari, fil-fehma tal-qorti tar-rinviju f’din il-kawża, fi kwalunkwe każ fir-rigward ta’ wieħed mill-impjegati ta’ QM, l-ebda waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq li jippermettu li tiġi ddikjarata l-eżistenza ta’ tranżazzjoni b’korrispettiv ta’ ħlas ma hija ssodisfatta.

20.      Għalhekk ma hemmx lok li wieħed jikkondividi l-affermazzjoni tal-Gvern Ġermaniż li skontha “għandu jitqies” li r-remunerazzjoni ta’ dan l-impjegat titnaqqas bil-valur tal-vantaġġ li jirriżulta mit-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vettura fil-konfront tiegħu mill-persuna li timpjega.

21.      Konformement mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja huwa esklużivament il-korrispettiv effettivament irċevut mill-persuna taxxabbli li għandu jitqies li huwa ħlas għall-provvista ta’ servizz, fejn għandu jkun hemm rabta diretta bejn il-provvista ta’ servizz u l-korrispettiv irċevut (9). L-eżistenza ta’ tali rabta bejn is-servizz ipprovdut mill-impjegat u l-vantaġġ speċifiku għall-persuna li timpjega għaldaqstant ikollha tiġi kkonstatata f’sitwazzjoni konkreta mill-qorti tar-rinviju. Min-naħa l-oħra ma jistax jitqies li hemm xi “rikonoxximent” jew saħansitra preżunzjoni (10).

22.      Fid-dawl tal-punti msemmija iktar ’il fuq għandu jingħad li f’sitwazzjoni bħal dik deskritta fid-domanda preliminari ma hemmx provvista ta’ servizz bi ħlas fis-sens tal-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112.

23.      Min-naħa l-oħra l-Gvern Ġermaniż jagħmel argument ulterjuri li skontu t-tqegħid ta’ vettura għad-dispożizzjoni tal-impjegat bi jew mingħajr ħlas huwa irrilevanti f’dan il-każ ġaladarba hawnhekk għandu japplika l-Artikolu 26(1)(b) tad-Direttiva 2006/112. Din id-dispożizzjoni tipprovdi li l-provvista ta’ servizzi bi ħlas tinkludi wkoll, fost oħrajn, il-provvista ta’ servizzi mingħajr ħlas mill-persuna taxxabbli għall-użu privat tal-impjegati. Peress li t-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vettura f’sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali huwa bla dubju servizz (11), fil-fehma ta’ dan il-gvern dan għandu jkun suġġett għall-VAT konformement mal-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 moqri flimkien mal-Artikolu 26(1)(b) tagħha. Filwaqt li dan is-servizz għandu jitqies li huwa servizz ta’ kiri ta’ mezz ta’ trasport differenti minn kiri għal terminu qasir, għalhekk konformement mal-Artikolu 56(2) ta’ din id-direttiva l-post tal-provvista tas-servizz inkwistjoni huwa l-post ta’ residenza tal-persuna li tingħata s-servizz. Dan l-argument jirrikjedi evalwazzjoni ulterjuri.

24.      L-Artikolu 26(1) tad-Direttiva 2006/112 jirrikjedi li żewġ kategoriji ta’ sitwazzjonijiet jitqiesu li huma provvista ta’ servizzi b’korrispettiv ta’ ħlas. L-ewwel nett, l-użu ta’ oġġetti li jagħmlu parti mill-assi tal-kumpannija għall-iskopijiet privati tal-persuna taxxabbli jew tal-impjegati tagħha jew għal skopijiet differenti mhux marbuta mal-operat tal-kumpannija tal-persuna taxxabbli. Madankollu dan japplika esklużivament f’sitwazzjoni fejn il-VAT imħallsa max-xiri ta’ dawn l-oġġetti kienet suġġetta għal tnaqqis (Artikolu 26(1)(a)). It-tieni nett, il-provvista ta’ servizzi mingħajr ħlas għall-użu privat tal-persuna taxxabbli jew tal-impjegati tagħha jew għal skopijiet differenti mhux marbuta mal-operat tal-kumpannija tal-persuna taxxabbli (Artikolu 26(1)(b)). F’din it-tieni sitwazzjoni huwa irrilevanti jekk it-taxxa mħallsa max-xiri tal-oġġetti jew servizzi użati għal skopijiet ta’ provvista ta’ servizzi mingħajr ħlas għall-użu privat tal-persuna taxxabbli jew tal-impjegati tagħha kellhiex titnaqqas jew le.

25.      Għall-Gvern Ġermaniż huwa paċifiku li l-Artikolu 26(1)(b) tad-Direttiva 2006/112 għandu japplika fil-każ ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas ta’ vettura mill-persuna taxxabbli lill-impjegat tagħha. Għalhekk dan il-gvern huwa tal-fehma li tali tqegħid għad-dispożizzjoni jikkostitwixxi servizz ta’ kiri ta’ mezzi ta’ trasport fis-sens tal-Artikolu 56(2) ta’ din id-direttiva, li l-post ta’ provvista (u tassazzjoni) tiegħu huwa l-post ta’ residenza tal-persuna li tingħata s-servizz. Issa, fejn dan is-servizz jiġi pprovdut mingħajr ħlas għandu jiġi applikat l-Artikolu 26(1)(b) tad-Direttiva 2006/112 konformement mal-formulazzjoni letterali u separata mill-kuntest tiegħu.

26.      Madankollu dan ikun każ ta’ tqegħid tal-affarijiet fl-ordni żbaljata. Dan għaliex ir-raġunament, li jibda minn kunsiderazzjoni li pjuttost setgħet kienet ir-riżultat tiegħu, kompletament jinjora l-eżistenza tal-Artikolu 26(1)(a) tad-Direttiva 2006/112 u l-kwistjoni dwar liema miż-żewġ dispożizzjonijiet li jinsabu f’dan is-subartikolu ((a) jew (b)) għandha tapplika f’każ ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ vettura mingħajr ħlas mill-persuna taxxabbli lill-impjegat tiegħu.

27.      Din il-kwistjoni ma hijiex espliċitament indirizzata mid-Direttiva 2006/112. Il-formulazzjoni letterali ta’ dawn id-dispożizzjonijiet tista’ tissuġġerixxi li l-kamp ta’ applikazzjoni tagħhom huwa sovrappost. Għalhekk jekk ma jkunx possibbli li jiġi ntaxxat l-użu ta’ oġġetti għall-iskopijiet privati tal-persuna taxxabbli jew tal-impjegati tagħha fuq il-bażi tal-Artikolu 26(1)(a) tal-imsemmija direttiva, b’mod partikolari jekk dawn l-oġġetti ma jkunux taw id-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input, dan l-użu jista’ dejjem jitqies bħala servizz u jiġi ntaxxat fuq il-bażi tal-Artikolu 26(1)(b) ta’ din id-direttiva.

28.      Madankollu, fil-fehma tiegħi, tali interpretazzjoni tkun inkompatibbli mal-għanijiet ta’ din ir-regolamentazzjoni kif ukoll mal-prinċipju ta’ newtralità fiskali. Bħala prinċipju din tkun ukoll iċċaħħad minn kull sens ir-regolamentazzjoni tal-Artikolu 26(1)(a).

29.      Minkejja li fil-ġurisprudenza tagħha l-Qorti tal-Ġustizzja ma ddeċidietx il-kwistjoni tad-demarkazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni taż-żewġ dispożizzjonijiet (12), hija esprimiet lilha nnifisha dwar l-għan u l-funzjoni tagħhom.

30.      Issa, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet, b’riferiment għall-Artikolu 6(2) tas-Sitt Direttiva 77/388/KEE (13), li essenzjalment għandu formulazzjoni identika għall-Artikolu 26(1) tad-Direttiva 2006/112, li l-għan tiegħu huwa li tiġi żgurata ugwaljanza fit-trattament ta’ persuni taxxabbli u konsumaturi. Dan ifisser li jiġi evitat in-nuqqas ta’ tassazzjoni ta’ oġġetti li jiffurmaw parti mill-assi tal-kumpannija użati għal skopijiet privati kif ukoll il-provvista ta’ servizzi mingħajr ħlas għal skopijiet privati (14).

31.      B’mod partikolari, fir-rigward tal-Artikolu 6(2)(a) tad-Direttiva 77/388 (attwalment l-Artikolu 26(1)(a) tad-Direttiva 2006/112), il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li peress li l-għan tagħha huwa l-evitar tan-nuqqas ta’ tassazzjoni ta’ oġġetti li jiffurmaw parti mill-assi tal-kumpannija tal-persuna taxxabbli u użati għal skopijiet privati, din id-dispożizzjoni tirrikjedi r-rikonoxximent ta’ dan l-użu bħala servizz bi ħlas u t-tassazzjoni tiegħu biss fil-każ fejn il-persuna taxxabbli tkun ibbenefikat mid-dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input meta xtrat dawn l-oġġetti. Min-naħa l-oħra, it-tassazzjoni tal-użu ta’ oġġett għal skopijiet privati li effettivament jagħmel parti mill-assi tal-kumpannija tal-persuna taxxabbli, iżda li ma jagħtix lill-persuna taxxabbli d-dritt ta’ tnaqqis tat-taxxa tal-input max-xiri tal-oġġett, tkun tikkostitwixxi tassazzjoni doppja li tmur kontra l-prinċipju ta’ newtralità fiskali (15). Ir-raġuni għalfejn il-persuna taxxabbli ma setgħetx teżerċita d-dritt ta’ tnaqqis tat-taxxa tal-input max-xiri tal-oġġetti kkonċernati hija irrilevanti (16).

32.      F’sitwazzjoni bħal din hemm persuna taxxabbli li, bħal QM, twettaq esklużivament attività eżentata u ma għandhiex dritt għat-tnaqqis tat-taxxa tal-input max-xiri tal-oġġetti u servizzi għall-ħtiġijiet ta’ din l-attività. Mill-perspettiva tas-sistema tal-VAT din il-persuna taxxabbli tkun tinsab f’qagħda simili għal dik tal-konsumatur, jiġifieri jkopri l-piż tal-VAT tal-input fi stadji inizjali tan-negozju.

33.      Għaldaqstant l-applikazzjoni tal-Artikolu 26(1)(b) tad-Direttiva 2006/112 fil-każ fejn tali persuna taxxabli tuża oġġetti li jagħmlu parti mill-assi tal-kumpannija tagħha għal skopijiet privati u mingħajr ħlas tkun tikkostitwixxi evitar ta’ restrizzjoni bħal dik li tinsab fis-subparagrafu (a) ta’ din l-istess dispożizzjoni, li skontu huwa esklużivament l-użu tal-oġġetti għal skopijiet privati li max-xiri tagħhom il-persuna taxxabbli eżerċitat id-dritt tagħha għal tnaqqis tat-taxxa tal-input li għandu jitqies li huwa servizz taxxabbli. Dan ikun ifisser tassazzjoni doppja ta’ dawn l-oġġetti u ksur ta’ dan l-istess prinċipju ta’ newtralità fiskali.

34.      Dan lanqas ma jkun konformi mal-għan tal-Artikolu 26(1) tad-Direttiva 2006/112, li, konformement mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ċċitata iktar ’il fuq, huwa li jiġi evitat in-nuqqas ta’ tassazzjoni ta’ oġġetti u servizzi intiżi għal skopijiet privati kif ukoll li jiġi żgurat trattament ugwali ta’ konsumaturi u persuni taxxabbli. F’sitwazzjoni fejn il-persuna taxxabbli ma eżerċitatx id-dritt għal tnaqqis tat-taxxa tal-input max-xiri tal-oġġett, it-tranżazzjoni ta’ xiri ta’ dan l-oġġett hija u tibqa’ taxxabbli u mill-perspettiva tal-VAT il-persuna taxxabbli nnifisha tkun tinsab fl-istess qagħda bħal dik tal-konsumatur.

35.      Għaldaqstant jiena tal-fehma li l-Artikolu 26(1) tad-Direttiva 2006/112 għandu jiġi interpretat fis-sens li s-subparagrafu (b) ta’ din id-dispożizzjoni ma japplikax għal servizzi li jikkonsistu fit-tqegħid għad-dispożizzjoni, mill-persuna taxxabbli għal skopijiet privati jew għal skopijiet oħra mhux marbuta mal-operat tal-kumpannija, ta’ oġġetti li jagħmlu parti mill-assi tal-kumpannija ta’ din il-persuna taxxabbli. Għal tali servizzi għandu japplika għalhekk is-subparagrafu (a) ta’ din l-istess dispożizzjoni, li skontu dan it-tqegħid għad-dispożizzjoni jitqies li huwa servizz b’korrispettiv ta’ ħlas, iżda biss f’sitwazzjoni fejn il-persuna taxxabbli eżerċitat id-dritt għal tnaqqis tat-taxxa tal-input max-xiri ta’ dan l-oġġett.

36.      Għalhekk, kuntrarjament għall-pożizzjoni tal-Gvern Ġermaniż, jiena tal-fehma li f’każ fejn il-persuna taxxabbli tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-impjegat vettura li tagħmel parti mill-assi tal-kumpannija, li għaliha dan l-impjegat ma jħallasx, u lanqas ma jċedi parti mis-salarju tiegħu jew benefiċċji oħra dovuti lilu mill-persuna taxxabbli, u ulterjorment lanqas ma jipprovdi xogħol addizzjonali direttament marbut mat-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vettura inkwistjoni, dan it-tqegħid għad-dispożizzjoni ma jistax jitqies bħala provvista ta’ servizz b’korrispettiv ta’ ħlas la fuq il-bażi tal-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112, u lanqas fuq il-bażi tal-Artikolu 26(1)(b) tagħha. Għalhekk il-kwistjoni dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 56(2) ta’ din id-direttiva hija irrilevanti.

37.      Għaldaqstant nipproponi li r-risposta għad-domanda preliminari tkun li l-Artikolu 2(1)(ċ) u l-Artikolu 26(1)(b) tad-Direttiva 2006/112 għandhom jiġu interpretati fis-sens li t-tqegħid għad-dispożizzjoni minn persuna taxxabbli ta’ vettura li tagħmel parti mill-assi tal-kumpannija tagħha għall-użu privat tal-impjegat, f’sitwazzjoni fejn dan l-impjegat ma jwettaqx ħlas, ma jċedix parti mis-salarju jew benefiċċji oħra dovuti lilu mill-persuna taxxabbli, u lanqas ma jipprovdi xogħol addizzjonali marbut mat-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vettura inkwistjoni fil-konfront tiegħu, ma jikkostitwixxix provvista ta’ servizzi bi ħlas fis-sens ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

 Tqegħid għad-dispożizzjoni bi ħlas tal-vettura lill-impjegat

38.      Kif semmejt fil-bidu, minkejja li d-domanda preliminari tindika espressament biss sitwazzjoni ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vettura lill-impjegat mingħajr ħlas, il-proċedura quddiem il-qorti nazzjonali tirrigwarda żewġ każijiet fejn, fit-tieni każ minnhom, għall-vettura mqiegħda għad-dispożizzjoni tiegħu l-impjegat iċedi parti mis-salarju tiegħu. Għall-kompletezza, ir-risposta li għandha tingħata lill-qorti tar-rinviju għandha fil-fehma tiegħi tanalizza din is-sitwazzjoni wkoll.

39.      F’sitwazzjoni fejn l-impjegat tal-persuna taxxabbli jħallas għall-vettura mqiegħda għad-dispożizzjoni tiegħu għal użu privat, fil-fehma tiegħi tissussisti tranżazzjoni għal provvista ta’ servizz bi ħlas skont it-tifsira tal-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112. Għaldaqstant hawnhekk ma hemmx ħtieġa li jsir riferiment għall-Artikolu 26(1)(a) ta’ din id-direttiva. Fil-fehma tiegħi din l-aħħar dispożizzjoni tirrigwarda sitwazzjoni fejn l-oġġetti li jagħmlu parti mill-assi tal-kumpannija tal-persuna taxxabbli jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas.

40.      Dan għandu żewġ effetti. L-ewwel nett, ir-riżerva magħmula fl-Artikolu 26(1)(a) tad-Direttiva 2006/112, li skontha din id-dispożizzjoni għandha tapplika biss għall-oġġetti li max-xiri tagħhom il-persuna taxxabbli eżerċitat id-dritt għal tnaqqis tat-taxxa tal-input, ma hijiex applikabbli. F’sitwazzjoni fejn il-persuna taxxabbli tqiegħed oġġett għad-dispożizzjoni, pereżempju vettura, li jagħmel parti mill-assi tal-kumpannija tagħha, lil impjegat tagħha u dan iseħħ fil-kuntest tar-relazzjoni tax-xogħol, fil-fehma tiegħi din għandha titqies li qiegħda topera bħala persuna taxxabbli. Għalhekk tranżazzjoni ta’ dan it-tip tagħti lok għal tassazzjoni. Min-naħa l-oħra, il-persuna taxxabbli tikseb fl-istess waqt, bħala regola ġenerali, id-dritt li tnaqqas it-taxxa tal-input max-xiri ta’ dan l-oġġett, u jekk, bħal QM, din ma tiżvolġix attivitajiet intaxxati fi Stat Membru partikolari, tikseb id-dritt għar-rifużjoni tagħha.

41.      It-tieni nett, il-bażi taxxabbli f’dan il-każ għandha bħala prinċipju tkun l-ammont effettivament irċevut mill-persuna taxxabbli mingħand l-impjegat tiegħu bħala korrispettiv għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-oġġett u mhux, kif fil-prattika jseħħ fir-rigward tat-tqegħid għad-dispożizzjoni mingħajr ħlas, il-prezz għax-xiri ta’ dan l-oġġett.

42.      Ċertament, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jistabbilixxu jekk il-korrispettiv imħallas effettivament mill-impjegat tħallasx għat-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-oġġett. Issa, l-għan tas-sistema komuni tal-VAT ma huwiex it-tassazzjoni tal-flussi finanzjarji kollha. Tranżazzjonijiet, jiġifieri l-provvista ta’ oġġetti u servizzi, bi ħlas ta’ korrispettiv, jagħtu lok għal tassazzjoni. Il-flussi finanzjarji marbuta ma’ dawn it-tranżazzjonijiet jikkostitwixxu l-unika bażi taxxabbli tat-tranżazzjonijiet inkwistjoni ġaladarba jitqiesu li jirriflettu l-valur tagħhom. Madankollu għandhom ikollhom natura ta’ benefiċċju reċiproku u ekwivalenti sabiex it-tranżazzjonijiet li magħhom huma marbuta dawn il-flussi jkunu jistgħu jitqiesu li huma għal korrispettiv fis-sens tal-Artikolu 2 tad-Direttiva 2006/112 (17).

43.      Fil-kawża inkwistjoni QM, bi tweġiba għal mistoqsija mill-Qorti tal-Ġustizzja, tinforma li l-impjegat ikkonċernat iħallas parti mill-ispiża għat-tqegħid tal-karozza għad-dispożizzjoni tiegħu għar-raġuni li l-ispiża għax-xiri tagħha (leasing) mingħand QM teċċedi l-ammont previst għal dan il-għan fil-baġit tal-kumpannija. Għalhekk l-impjegat ipaċi din id-differenza. Fil-fehma tiegħi jeżistu dubji jekk f’sitwazzjoni bħal din hemmx kondiviżjoni ta’ benefiċċju reċiproku u ekwivalenti u l-ħlas irċevut mill-fornitur jikkostitwixxix turija effettiva tal-valur tas-servizz ipprovdut lill-konsumatur fis-sens tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ċċitata iktar ’il fuq. Madankollu, is-soluzzjoni għal dan id-dubju tirrikjedi analiżi tar-relazzjoni legali li teżisti bejn il-persuna taxxabbli u l-impjegat tagħha, liema fatt għandu jiġi deċiż mill-qorti tar-rinviju.

44.      Jekk il-qorti tar-rinviju tasal għall-konklużjoni li t-tqegħid għad-dispożizzjoni inkwistjoni fil-kawża prinċipali ta’ mezz ta’ trasport lill-impjegat sar b’korrispettiv ta’ ħlas fis-sens tad-dispożizzjonijiet dwar il-VAT, tqum il-kwistjoni dwar id-determinazzjoni tal-post ta’ provvista ta’ tali servizz. Bħala regola, billi l-impjegat tal-persuna taxxabbli normalment ma jkunx persuna taxxabbli, hawnhekk għandu japplika l-Artikolu 45 tad-Direttiva 2006/112 li jipprovdi li l-post ta’ provvista tas-servizz huwa l-post ta’ stabbiliment tan-negozju, il-post ta’ twettiq tan-negozju jew il-post ta’ residenza tal-fornitur. Madankollu jekk it-tqegħid għad-dispożizzjoni tirrigwarda mezz ta’ trasport, ikollha tingħata tweġiba għall-mistoqsija jekk tali tqegħid għad-dispożizzjoni għandux jitqies bħala servizz ta’ kiri li ma huwiex għal terminu qasir fis-sens tal-Artikolu 56(2) ta’ din id-direttiva. F’dan il-każ għalhekk il-post ta’ provvista tas-servizz ikun il-post ta’ residenza tal-impjegat inkwantu persuna li tingħata s-servizz.

45.      Id-Direttiva 2006/112 ma tiddefinixxix il-kunċett ta’ “servizzi ta’ kiri”. F’dan is-sens hija lanqas ma tirreferi għad-dritt nazzjonali tal-Istat Membru u għalhekk jeħtieġ li dan it-terminu jitqies bħala kunċett awtonomu tad-dritt tal-Unjoni.

46.      Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja kkummentat dwar it-tifsira ta’ dan il-kunċett. Filwaqt li l-ġurisprudenza tagħha effettivament tirreferi għall-kiri ta’ proprjetà immobbli fil-kuntest tal-eżenzjoni ta’ tali attivitajiet mill-VAT, madankollu nqis li din tista’ tiġi applikata wkoll għall-kiri ta’ oġġetti mobbli inklużi l-vetturi. Għalhekk il-qafas bħal dak li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeterminat għall-kunċett ta’ “kiri” ma jmurx lil hinn mit-tifsira komuni aċċettata għal dan it-terminu fil-lingwaġġ legali.

47.      Skont din il-ġurisprudenza sabiex tiġi kkonstatata l-eżistenza ta’ servizzi ta’ kiri huwa neċessarju li jiġu ssodisfatti l-kundizzjonijiet kollha għal tali tranżazzjoni, jiġifieri li l-proprjetarju tal-oġġett tal-kiri jagħti lill-kerrej, b’korrispettiv ta’ ħlas ta’ kera u għal perijodu miftiehem, id-dritt ta’ użu tal-oġġett tal-kiri bl-esklużjoni ta’ persuni oħra (18). F’dan ir-rigward jeħtieġ li jiġi eżaminat jekk dawn il-kundizzjonijiet ġewx issodisfatti fil-każ tat-tqegħid għad-dispożizzjoni b’korrispettiv ta’ ħlas, min-naħa tal-persuna taxxabbli għall-iskopijiet privati tal-impjegat tagħha, ta’ vettura li tagħmel parti mill-assi tal-kumpannija tal-persuna taxxabbli.

48.      Qabel kollox jeħtieġ li jiġi osservat li minkejja li l-Qorti tal-Ġustizzja ssemmi lill-proprjetarju tal-oġġett tal-kiri fis-sentenza Medicom u Maison Patrice Alard (19), dan għandu jinftiehem bħala kwalunkwe sid il-kera. Għalhekk il-fatt li QM ma hijiex il-proprjetarja iżda l-persuna li tikri l-vettura (b’leasing) li hija l-oġġett tal-kawża prinċipali ma jipprekludix milli t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ din il-vettura mill-imsemmija kumpannija jitqies bħala kuntratt ta’ kiri.

49.      Għaldaqstant, f’sitwazzjoni li tirrigwarda l-ħlas għat-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ vettura, fil-fehma tiegħi l-kundizzjoni għall-ħlas tal-kera dovuta għandha bħala prinċipju titqies li ġiet issodisfatta.

50.      Fir-rigward tat-tul tal-kirja, ma nqisx li t-terminu tiegħu għandu jiġi ddeterminat permezz ta’ data speċifika jew numru speċifiku ta’ unitajiet ta’ żmien (jiem, xhur jew snin). It-tul ta’ kuntratt ta’ kiri jista’ jiġi ddeterminat ukoll permezz ta’ xi tip ta’ avveniment jew kundizzjoni pereżempju t-tul ta’ żmien tar-relazzjoni ta’ impjieg ta’ impjegat speċifiku jew il-perijodu ta’ applikabbiltà ta’ kuntratt ta’ leasing ta’ vettura mill-persuna taxxabbli (20). Barra minn hekk fit-tradizzjonijiet legali tal-Istati Membri ma huwiex paċifiku li kuntratt ta’ kiri għandu jiġi redatt għal terminu ddefinit; dan jista’ jkollu effett anki għal terminu indefinit (21), bil-possibbiltà li jiġi tterminat mill-partijiet pereżempju minħabba tmiem ir-relazzjoni ta’ impjieg.

51.      Tali metodi ta’ determinazzjoni tat-terminu tat-tul tal-kuntratt fil-fehma tiegħi wkoll jissodisfaw il-kundizzjoni ta’ “żmien miftiehem”. Din il-kundizzjoni għandha fil-fatt bħala għan esklużivament id-distinzjoni tal-kiri mit-trasferiment tad-dritt ta’ proprjetà jew minn drittijiet in rem oħra simili. Barra minn hekk mill-perspettiva tas-sistema tal-VAT din il-kundizzjoni sservi sabiex tiġi ddifferenzjata l-provvista ta’ servizzi mill-provvista ta’ oġġetti.

52.      Għalhekk ma nqisx, kuntrarjament għall-pożizzjoni ta’ QM espressa fis-sottomissjonijiet tagħha, li l-fatt li t-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vettura lill-impjegat huwa limitat ratione temporis tul ir-relazzjoni tax-xogħol, ipprekluda t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ dan it-tqegħid għad-dispożizzjoni bħala servizz ta’ kiri.

53.      Ċertament huwa essenzjali jekk it-tul ta’ żmien intenzjonat mill-partijiet għall-użu tal-vettura jeċċedix 30 jum jew le, inkwantu l-applikazzjoni tal-Artikolu 56(1) jew (2) tad-Direttiva 2006/112 u b’hekk fejn jitqies li huwa l-post ta’ tassazzjoni eventwali tat-tranżazzjoni jiddependu fuq dan. Kuntratt konkluż għal terminu indefinit għandu fil-fehma tiegħi jitqies li ġie konkluż għal terminu itwal minn 30 jum.

54.      Mill-kumplament, fir-rigward tal-kundizzjoni tal-użu bl-esklużjoni ta’ persuni oħra, din hija karatteristika li normalment hija marbuta mad-dritt tal-proprjetà u ma’ ċerti drittijiet oħra in rem. Hija tirriżulta mill-portata erga omnes ta’ dawn id-drittijiet in rem.

55.      Il-Qorti tal-Ġustizzja qieset għall-ewwel darba li din il-kundizzjoni hija karatteristika neċessarja tat-tranżazzjoni ta’ kiri fis-sens tad-dispożizzjonijiet dwar il-VAT fis-sentenza tal‑4 ta’ Ottubru 2001, “Goed Wonen” (C‑326/99, EU:C:2001:506). F’din il-kawża tressqet domanda dwar jekk l-eżenzjoni mit-taxxa għall-“kiri jew l-aljenazzjoni ta’ proprjeta immobbli” prevista fil-punt (b) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 13(B) tad-Direttiva 77/388 (22) jinkludi l-istabbiliment tad-dritt ta’ użufrutt (ususfructus) ta’ proprjetà immobbli. Din id-domanda tqajmet fil-kuntest ta’ prevenzjoni minn abbuż li jikkonsisti fl-istabbiliment artifiċjali ta’ dan id-dritt bil-għan li jinkiseb dritt indebitu sabiex titnaqqas it-taxxa tal-input fuq it-trasferiment tal-proprjetà inkwistjoni (23).

56.      Huwa f’dawn iċ-ċirkustanzi li l-Avukat Ġenerali F.G. Jacobs ikkonkluda li l-kuntratt ta’ kiri jikkaratterizza ruħu fost oħrajn bil-fatt li l-persuna li tikri tużufruwixxi mid-dritt ta’ użu tal-oġġett tal-kiri bħallikieku kienet il-proprjetarja tiegħu, kif ukoll li teskludi jew taċċetta (fir-rigward ta’ proprjetà immobbli) lil persuni oħra (24). Jidher li l-Avukat Ġenerali Jacobs ispira ruħu mit-tifsira tat-terminu “leasing” li jintuża wkoll fid-dispożizzjoni inkwistjoni tad-direttiva, li fid-dritt Anglosassonu jista’ jfisser ukoll drittijiet simili għal drittijiet limitati in rem fis-sistemi tad-dritt ċivili (25).

57.      Fis-sentenza msemmija iktar ’il fuq il-Qorti tal-Ġustizzja spjegatha b’mod kemxejn differenti billi qalet li l-karatteristika fundamentali tat-tranżazzjoni li tagħti lok għall-istabbiliment ta’ dritt in rem għall-użufrutt ta’ proprjetà immobbli, liema karatteristika hija kondiviża mal-kuntratt ta’ kiri, hija li jiġi kkonferit lill-persuna kkonċernata, għal terminu pattwit u b’korrispettiv ta’ ħlas, id-dritt li tokkupa l-proprjetà immobbli bħallikieku kienet il-proprjetarja tagħha u dan b’esklużjoni ta’ persuni oħra mill-possibbiltà li jagħmlu użu minn dan id-dritt (26).

58.      Minn dan jirriżulta, l-ewwel nett, li l-Qorti tal-Ġustizzja ddefinixxiet b’dan il-mod id-dritt in rem tal-użufrutt, fejn semmiet biss b’mod okkażjonali li kuntratti ta’ kiri għandhom karatteristiċi simili. It-tieni nett, fil-fehma tal-Qorti tal-Ġustizzja l-esklużjoni ta’ persuni oħra tikkonċerna d-dritt ta’ użu tal-oġġett bħala proprjetarju u mhux kull aġir ieħor li jirrigwarda l-oġġett tal-użufrutt (jew kera eventwali).

59.      Kien biss f’sentenzi sussegwenti li l-Qorti tal-Ġustizzja semmiet din il-kundizzjoni fil-konfront ta’ kuntratti ta’ kiri skont id-dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjoni mill-VAT fejn fl-istess waqt issemplifikat ħafna l-formulazzjoni li tinsab fis-sentenza “Goed Wonen”. Konformement ma’ din il-formulazzjoni l-ġdida l-kiri ta’ proprjetà immobbli skont id-dispożizzjonijiet dwar l-eżenzjoni mill-VAT jikkonsisti, essenzjalment, mill-fatt li l-proprjetarju tal-proprjetà immobbli jittrasferixxi lill-kerrej, b’korrispettiv ta’ ħlas ta’ kera u għal terminu pattwit, id-dritt li jokkupa din il-proprjetà immobbli bl-esklużjoni ta’ persuni oħra (27).

60.      Madankollu ma nqisx li l-Qorti tal-Ġustizzja b’dan il-mod xtaqet tistabbilixxi rekwiżiti partikolarment għolja għal kuntratti ta’ kiri fis-sens tad-dispożizzjonijiet dwar il-VAT. Dawn ir-rekwiżiti ma jmorrux lil hinn mid-dritt tal-kerrej, li normalment jiġi aċċettat f’dan it-tip ta’ kuntratti, għal użu tal-oġġett tal-kera u għal protezzjoni minn indħil f’dan id-dritt (u l-eżerċizzju tiegħu) minn partijiet terzi mhux awtorizzati. Madankollu dan ma jeskludix id-drittijiet bħal dawk li għalihom huwa intitolat il-proprjetarju tal-oġġett tal-kera (jew, b’mod iktar wiesa’, il-kerrej) sew jekk ipso jure, kif ukoll fuq il-bażi ta’ kuntratt konkluż bejn il-partijiet. Dan lanqas ma jeskludi l-fatt li l-kerrej jista’ jkollu obbligi speċifiċi marbuta mal-oġġett tal-kera, li jiġu imposti fuqu fuq bażi oħra, pereżempju fuq il-bażi ta’ relazzjoni ta’ impjieg li jivvinkolah mal-persuna li tikri.

61.      Għalhekk filwaqt li ninsab inklinat li nikkunsidra, kif diġà semmejt, li l-ġurisprudenza msemmija iktar ’il fuq tista’ tkun applikabbli wkoll għall-interpretazzjoni tal-kunċett ta’ “kiri ta’ mezzi ta’ trasport” fis-sens tal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2006/112, ma naqbilx mal-affermazzjoni ta’ QM li l-kriterji li jirriżultaw minn din il-ġurisprudenza, u b’mod partikolari l-kriterju ta’ użu tal-oġġett tal-kiri bl-esklużjoni ta’ persuni oħra, jipprekludu r-rikonoxximent tal-eżistenza ta’ kuntratti ta’ kiri fil-każ ta’ tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ vettura lill-ħaddiem f’sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

62.      B’mod partikolari din il-kumpannija ssostni li peress li l-vettura titqiegħed għad-dispożizzjoni wkoll għal ħtiġijiet tan-negozju, l-impjegat ma jużahiex bl-esklużjoni ta’ persuni oħra, billi l-użu tal-vettura mill-impjegat għall-ħtiġijiet tan-negozju (preżumibbilment: fl-interessi tal-persuna li timpjega) essenzjalment ifisser li din tintuża mill-persuna li timpjega.

63.      B’ebda mod ma naqbel ma’ din l-affermazzjoni. Il-fatt li l-possibbiltà ta’ użu tal-karozza tiffaċilita t-twettiq tal-obbligi professjonali tal-impjegat u li dan kien, fost oħrajn, l-għan tat-tqegħid ta’ din il-vettura għad-dispożizzjoni tiegħu min-naħa tal-persuna li timpjega ma jnaqqasx mill-fatt li fil-kuntest tal-kuntratt mal-persuna li timpjega huwa għandu għad-dispożizzjoni tiegħu vettura speċifika fuq bażi esklużiva. Bl-istess mod xorta jibqa’ l-fatt li l-persuna li timpjega tista’ tagħti istruzzjonijiet lill-impjegat li l-eżekuzzjoni tagħhom tirrikjedi l-użu tal-vettura mqiegħda għad-dispożizzjoni tiegħu (28). L-istess jiġri li kieku l-impjegat kellu jkun sid il-vettura tiegħu. Min-naħa l-oħra kien ikun differenti li kieku l-persuna li timpjega kellha flotta vetturi li l-impjegat ikun jista’ juża skont il-ħtieġa (u skont id-disponibbiltà ta’ dawn il-vetturi), iżda fejn ebda minnhom ma tkun permanentement assenjata lil ħaddiem speċifiku.

64.      Bl-istess mod il-fatt li l-persuna taxxabbli tqiegħed vettura għad-dispożizzjoni tal-impjegat fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ impjieg u mhux fuq il-bażi ta’ kuntratt separat irregolat mil-liġi ċivili huwa irrilevanti għall-evalwazzjoni tat-tranżazzjoni ta’ kera fis-sens tal-Artikolu 56 tad-Direttiva 2006/112. Fil-kuntest tas-sistema tal-VAT definizzjoni funzjonali tat-tranżazzjoni hija dik effettivament aċċettata u mhux waħda li tirriżulta min-natura formali u legali tagħha. Għalhekk, jekk it-tranżazzjoni tissodisfa l-kriterju funzjonali tat-tranżazzjoni ta’ kiri ta’ mezz tat-trasport, il-klassifikazzjoni tat-tip ta’ kuntratt ma hijiex rilevanti (29).

65.      Fid-dawl tal-punti msemmija hawn fuq jiena tal-fehma li f’sitwazzjoni fejn il-persuna taxxabbli tqiegħed għad-dispożizzjoni bi ħlas vettura li tagħmel parti mill-assi tal-kumpannija tagħha għall-iskopijiet privati tal-impjegat tagħha għal perijodu ta’ iktar minn tletin jum, dan jikkostitwixxi kiri ta’ mezz ta’ trasport fis-sens tal-Artikolu 56(2) tad-Direttiva 2006/112.

66.      Soluzzjoni bħal din tkun ukoll konformi mal-għan tad-Direttiva 2008/8, li huwa t-tassazzjoni fil-post ta’ konsum effettiv (30). Fil-każ ta’ mezz ta’ trasport imqiegħed għad-dispożizzjoni tal-impjegati ta’ persuna taxxabbli għal skopijiet privati, il-post ta’ konsum effettiv tas-servizz għandu jitqies li huwa l-post ta’ residenza ta’ dawn l-impjegati.

67.      Għaldaqstant nipproponi li r-risposta għad-domanda preliminari tkun li f’sitwazzjoni fejn il-qorti nazzjonali tikkonstata li t-tqegħid għad-dispożizzjoni mill-persuna taxxabbli ta’ vettura li tagħmel parti mill-assi tal-kumpannija ta’ din il-persuna taxxabbli għall-iskopijiet privati tal-impjegat tagħha għal perijodu ta’ iktar minn tletin jum għandu jsir b’korrispettiv ta’ ħlas fis-sens tal-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 kif ukoll tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja relatata ma’ din id-dispożizzjoni, l-Artikolu 56(2) ta’ din id-direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunċett “kiri ta’ mezzi ta’ trasport li ma huwiex għal terminu qasir” jinkludi tali tqegħid għad-dispożizzjoni.

 Konklużjonijiet

68.      Fid-dawl tal-punti kollha preċedenti nipproponi li r-risposta għad-domanda preliminari magħmula mill-Finanzgericht des Saarlandes (il-Qorti tal-Finanzi ta’ Saarland, il‑Ġermanja) tkun:

1)      L-Artikolu 2(1)(ċ) u l-Artikolu 26(1)(b) tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat‑28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, kif emendata bid-Direttiva 2008/8/KE tat‑12 ta’ Frar 2008, għandhom jiġu interpretati fis-sens li t-tqegħid għad-dispożizzjoni minn persuna taxxabbli ta’ vettura li tagħmel parti mill-assi tal-kumpannija tagħha għall-użu privat tal-impjegat, f’sitwazzjoni fejn dan l-impjegat ma jwettaqx ħlas, ma jċedix parti mis-salarju jew benefiċċji oħra dovuti lilu mill-persuna taxxabbli, u lanqas ma jipprovdi xogħol addizzjonali marbut mat-tqegħid għad-dispożizzjoni tal-vettura inkwistjoni fil-konfront tiegħu, ma jikkostitwixxix provvista ta’ servizzi bi ħlas fis-sens ta’ dawn id-dispożizzjonijiet.

2)      F’sitwazzjoni fejn il-qorti nazzjonali tikkonstata li t-tqegħid għad-dispożizzjoni mill-persuna taxxabbli ta’ vettura li tagħmel parti mill-assi tal-kumpannija ta’ din il-persuna taxxabbli għall-iskopijiet privati tal-impjegat tagħha għal perijodu ta’ iktar minn tletin jum għandu jsir b’korrispettiv ta’ ħlas fis-sens tal-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva 2006/112 kif ukoll tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja relatata ma’ din id-dispożizzjoni, l-Artikolu 56(2) ta’ din id-direttiva għandu jiġi interpretat fis-sens li l-kunċett “kiri ta’ mezzi ta’ trasport li ma huwiex għal terminu qasir” jinkludi tali tqegħid għad-dispożizzjoni.


1      Lingwa oriġinali: il-Pollakk.


2      ĠU 2006, L 347, p. 1, rettifika fil-ĠU 2007, L 335, p. 60.


3      ĠU 2008, L 44, p. 11.


4      Ara l-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/8.


5      Ara b’mod partikolari s-sentenza tal‑10 ta’ Jannar 2019, A (C‑410/17, EU:C:2019:12, punti 35 u 36).


6      Ara b’mod partikolari s-sentenzi tas‑16 ta’ Ottubru 1997, Fillibeck (C‑258/95, EU:C:1997:491, punti 15-17); tad‑29 ta’ Lulju 2010, Astra Zeneca UK (C‑40/09, EU:C:2010:450, punti 29-31); u tat‑18 ta’ Lulju 2013, Medicom u Maison Patrice Alard (C‑210/11 u C‑211/11, EU:C:2013:479, punt 30).


7      Sentenza tat‑18 ta’ Lulju 2013, Medicom u Maison Patrice Alard (C‑210/11 u C‑211/11, EU:C:2013:479, punt 28).


8      Taxud.c.1[2016]1136484-832 REV; dokument aċċessibbli fuq is-sit internet tal-Kummissjoni.


9      Sentenza tal‑10 ta’ Jannar 2019, A (C‑410/17, EU:C:2019:12, punt 31).


10      Ara s-sentenza tat‑18 ta’ Lulju 2013, Medicom u Maison Patrice Alard (C‑210/11 u C‑211/11, EU:C:2013:479, punt 30).


11      Skont l-Artikolu 24(1) tad-Direttiva 2006/112, il-provvista ta’ servizz hija kull tranżazzjoni li ma hijiex provvista ta’ oġġetti.


12      Wieħed jista’ jingħata l-impressjoni li l-għan kien li tiġi evitata r-riżoluzzjoni tagħha (ara s-sentenza tas-16 ta’ Ottubru 1997, Fillibeck, C‑258/95, EU:C:1997:491, punt 20).


13      Direttiva tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 1977 fuq l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar taxxi fuq id-dħul mill-bejgħ – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23). Din id-direttiva ġiet imħassra u ssostitwita bid-Direttiva 2006/112.


14      Sentenza tas‑16 ta’ Ottubru 1997, Fillibeck (C‑258/95, EU:C:1997:491, punt 25).


15      Sentenza tal‑25 ta’ Mejju 1993, Mohsche (C‑193/91, EU:C:1993:203, punti 8 u 9).


16      Jista’ jkun pereżempju f’sitwazzjoni fejn din tkun xtrat dawn l-oġġetti minn persuna li ma hijiex taxxabbli (ara s-sentenza tas‑27 ta’ Ġunju 1989, Kühne, 50/88, EU:C:1989:262, punt 9).


17      Ara, bl-istess mod, is-sentenza tal‑10 ta’ Jannar 2019, A (C‑410/17, EU:C:2019:12, punt 31 u l-ġurisprudenza ċċitata).


18      Ara s-sentenza simili tat‑18 ta’ Lulju 2013, Medicom u Maison Patrice Alard (C‑210/11 u C‑211/11, EU:C:2013:479, punt 26).


19      Sentenza tat‑18 ta’ Lulju 2013, Medicom u Maison Patrice Alard (C‑210/11 u C‑211/11, EU:C:2013:479).


20      Soluzzjonijiet simili jirriżultaw ukoll f’oqsma oħra minbarra r-relazzjoni tax-xogħol; pereżempju hija prassi komuni li jinkera dekoder tul it-terminu tal-kuntratt għall-provvista ta’ sinjal tat-televiżjoni bil-cable jew bis-satellita.


21      Ara pereżempju l-Artikolu 659 tal-Kodiċi Ċivili Pollakk.


22      Attwalment din ir-regola tinsab fl-Artikolu 135(1)(l) tad-Direttiva 2006/112.


23      Ara s-sentenza tal‑4 ta’ Ottubru 2001, “Goed Wonen” (C‑326/99, EU:C:2001:506, punt 31).


24      Konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża “Goed Wonen” (C‑326/99, EU:C:2001:115, punti 79 u 84).


25      Ara l-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Jacobs fil-kawża “Goed Wonen” (C‑326/99, EU:C:2001:115, punti 60 u 74).


26      Ara s-sentenza tal‑4 ta’ Ottubru 2001, “Goed Wonen” (C‑326/99, EU:C:2001:506, punt 55).


27      Ara s-sentenzi tad‑9 ta’ Ottubru 2001, Mirror Group (C‑409/98, EU:C:2001:524, punt 31); tat‑8 ta’ Mejju 2003, Seeling (C‑269/00, EU:C:2003:254, punt 49); u fl-aħħar nett tat‑18 ta’ Lulju 2013, Medicom u Maison Patrice Alard (C‑210/11 u C‑211/11, EU:C:2013:479, punt 26).


28      B’mod analogu, l-obbligu li ħaddiem jaħdem remotament mid-dar, li hija prattika komuni aħħarija (jiġifieri r-rebbiegħa tal-2020) ma jfissirx li l-persuna li timpjega qiegħda tmur kontra l-pussess mill-impjegat tal-proprjetà immobbli li tinsab fil-post ta’ residenza tiegħu.


29      Ara, b’mod analogu, fil-kuntest tad-differenzi bejn id-dritt ta’ użufrutt u l-kiri ta’ proprjetà immobbli, is-sentenza tal‑4 ta’ Ottubru 2001, “Goed Wonen” (C‑326/99, EU:C:2001:506, punt 58).


30      Premessa 3 tad-Direttiva 2008/8.