Language of document :

Иск, предявен на 26 февруари 2021 г. — Чехия/Полша

(Дело C-121/21)

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Чешка република (представители: M. Smolek, L. Dvořáková и J. Vláčil)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

Чешката република моли Съда:

да установи, че Република Полша:

като е дала възможност за продължаване на срока на разрешение за добив на лигнитни въглища с шест години, без да извърши оценка на въздействието върху околната среда, не е изпълнила задълженията си по член 4, параграфи 1 и 2 във връзка с член 4, параграфи 4—6, член 5, параграфи 1 и 2 и членове 6, 7, 8 и 9 от Директива 2011/921 ,

като е дала възможност за изключване на заинтересованата общественост от процедурата за издаване на разрешение за миннодобивна дейност, не е изпълнила задълженията си по член 6, параграфи 2—7, член 7, параграф 5, членове 8 и 9 и член 11, параграф 1 от Директива 2011/92,

като е предвидила, че решението за ОВОС подлежи на предварително изпълнение, не е изпълнила задълженията си по член 11, параграф 1 от Директива 2011/92,

като в решението за ОВОС не е предвидила евентуални мерки в случай на неразрешаване на дерогации за съответните водни обекти съгласно член 4, параграф 5 от Директива 2000/602 , не е изпълнила задълженията си по член 4, параграф 1, буква а), подточка ii) и буква б), подточка ii) от Директива 2000/60,

като не е дала възможност за участие на заинтересованата общественост и на Чешката република в процедурата за издаване на разрешение за извършване на миннодобивни работи до 2026 г., не е изпълнила задълженията си по член 6, параграфи 2—7, член 7, параграфи 1, 2 и 5 и член 8 от Директива 2011/92,

като не е публикувала разрешението за извършване на миннодобивни работи до 2026 г. и не го е съобщила на Чешката република в разбираем вид, не е изпълнила задълженията си по член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2011/92,

като не е дала възможност за обжалване по съдебен ред на разрешението за извършване на миннодобивни работи до 2026 г., не е изпълнила задълженията си по член 11, параграф 1 от Директива 2011/92,

като не е публикувала разрешението за извършване на миннодобивни работи до 2026 г., не е изпълнила задълженията си по член 7 от Директива 2003/43 ,

като не е предоставила пълната информация за процедурата за издаване на разрешение за извършване на миннодобивни работи до 2026 г., не е изпълнила задълженията, които има съгласно принципа за лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 ДЕС,

като не е взела предвид в достатъчна степен решението за ОВОС при издаването на разрешението за извършване на миннодобивни работи до 2026 г., не е изпълнила задълженията си по член 2, параграф 1 във връзка с член 4, параграф 1 от Директива 2011/92,

като не е взела предвид в достатъчна степен всички условия на околната среда при издаването на разрешението за извършване на миннодобивни работи до 2026 г., не е изпълнила задълженията си по член 8a, параграф 1, буква б) от Директива 2011/92,

да осъди Република Полша да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска си ищецът твърди нарушения на Директива 2011/92, Директива 2000/60 и Директива 2003/4, както и на Договора за ЕС (на принципа за лоялно сътрудничество).

1.    В националното си право Република Полша е въвела разпоредби, съгласно които разрешението за добив на лигнитни въглища може да бъде продължено с шест години без провеждане на оценка на въздействието върху околната среда, а процедурата за издаване на разрешение за миннодобивна дейност в повечето случаи не е публична. С това Република Полша е извършила нарушение на Директива 2011/92.

2.    Република Полша е извършила нарушение на Директива 2011/92, тъй като е предвидила предварително изпълнение на решението относно екологичните условия за проекта за разширяване и продължаване на миннодобивните работи в рудника Туров до 2044 г., с което е изключила възможността за ефективна съдебна защита срещу това решение. Република Полша е действала и в нарушение на Директива 2000/60, тъй като решението за екологичните условия не обхваща надлежно целия срок на проекта, що се отнася до въздействието на миннодобивните работи върху състоянието на водните обекти.

3.    Република Полша е извършила нарушение на Директива 2011/92, тъй като не е дала възможност на заинтересованата общественост и на Чешката република да участват в процедурата за издаване на крайното разрешение за извършване на миннодобивни работи в рудника за лигнитни въглища Туров до 2026 г., тъй като не е публикувала издаденото разрешение и го е изпратила на Чешката република със закъснение и в непълен вид, тъй като полското право не допуска контрол над разрешението от страна на заинтересованата общественост и тъй като при издаването на разрешението не е взета предвид оценката на въздействието върху околната среда. С това Република Полша е допуснала нарушение и на Директива 2003/4 и принципа на лоялно сътрудничество по член 4, параграф 3 ДЕС.

____________

1     Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 2012 г., стр. 1).

2     Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 6, стр. 193).

3     Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 2003 г., стр. 26; Специално издание на български език, 2007 г, глава 15, том 9, стр. 200).