Language of document :

Žaloba podaná 26. februára 2021 – Európska komisia/Írsko

(vec C-126/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Tomkin a S. Grünheid, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Írsko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že Írsko si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/829/SVV z 23. októbra 2009 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozhodnutia o opatreniach dohľadu ako alternatíve väzby medzi členskými štátmi Európskej únie1 , resp. v každom prípade tým, že tieto opatrenia neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 27 tohoto rámcového rozhodnutia,

zaviazal Írsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 27 rámcového rozhodnutia 2008/829/SVV, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 1. decembra 2012, a tieto opatrenia oznámia Komisii.

Komisia sa domnieva, že Írsko porušilo svoje povinnosti podľa článku 27 rámcového rozhodnutia Rady 2008/829/SVV tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s rámcovým rozhodnutím, resp. v každom prípade tým, že tieto opatrenia neoznámilo Komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ L 294, 2009, s. 20.