Language of document :

Valitus, jonka Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd on tehnyt 26.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-541/18, Changmao Biochemical Engineering v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-123/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (edustajat: K. Adamantopoulos, dikigoros, ja P. Billiet, advocaat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA ja Caviro Distillerie Srl

Vaatimukset

unionin yleisen tuomioistuimen 16.12.2020 asiassa T-541/18 antama tuomio on kumottava

valittajan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa esittämät vaatimukset on hyväksyttävä ja riidanalainen asetus1 kumottava siltä osin kuin se koskee valittajaa ja vaihtoehtoisesti kokonaisuudessaan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan nojalla, ja

vastapuoli ja väliintulijat on velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut tässä asiassa ja unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-541/18, tai

vaihtoehtoisesti asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi jonkin tai kaikkien valittajan kanneperusteiden osalta, riippuen niiden ratkaisukelpoisuudesta, ja

on todettava, että oikeudenkäyntikuluista lausutaan myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Valituksenalaisen tuomion 64, 65 ja 74 kohtaa rasittaa oikeudellinen virhe, koska niissä katsotaan, että perusasetuksen2 2 artiklan 7 kohdan nojalla annetun unionin toimen lainmukaisuutta ei voida tutkia Kiinan kansantasavallan WTO:hon liittymistä koskevan pöytäkirjan (jäljempänä liittymispöytäkirja) valossa. Vaihtoehtoisesti valituksenalaista tuomiota rasittaa oikeudellinen virhe, koska siinä sivuutettiin se, että perusasetuksen 2 artiklan 7 kohta on poikkeus sen 2 artiklan 1–6 kohdan säännöksistä, ja sitä voidaan soveltaa erityisesti vain liittymispöytäkirjan 15 artiklan a kohdan ii alakohdassa ja d kohdassa tarkoitettuun Kiinasta unioniin suuntautuvaan tuontiin ja ainoastaan niin kauan, kun kyseiset määräykset ovat voimassa. Se, että komissio käytti viitevaltiona Argentiinaa, on valittajan mukaan sekä unionin että WTO:n säännöstön vastaista. Tämän lähestymistavan vuoksi komissio määritti valittajalle huomauttavan polkumyyntimarginaalin, vaikka sitä ei olisi valittajan mukaan ollut lainkaan, jos komissio olisi soveltanut valittajaan sen sijaan perusasetuksen 2 artiklan 1–6 kohdan säännöksiä.

Toinen valitusperuste: Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 103, 106, 109–112, 114, 116, 117, 120 ja 121 kohdissa esittämiä toteamuksia rasittaa ilmeinen virhe lain soveltamisessa, koska komission ei katsottu rikkoneen perusasetuksen 3 artiklan 1, 2 ja 5 kohtaa tai 11 artiklan 2 ja 9 kohtaa eikä loukanneen huolenpitovelvoitettaan ja hyvän hallinnon periaatetta, vaikka se ei ottanut viinihappoa koskevan unionin tuotannonalan tilanteen arvioinnissa huomioon unionin suurimman, voittoa tuottavimman ja menestyneimmän viinihapon tuottajan Distilerie Mazzarin tuloksia ja liiketoimintaa eikä sitä, että tiettyjen unionin viinihapontuottajien virheelliset investointipäätökset olivat vaikuttaneet kielteisesti niiden tilanteeseen.

Kolmas valitusperuste: Unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 138, 139, 145–147, 150 ja 152 kohdassa esittämiä toteamuksia rasittaa ilmeinen virhe lain soveltamisessa, koska komission ei katsottu rikkoneen perusasetuksen 3 artiklan 1, 2 ja 5 kohtaa, 11 artiklan 2 kohtaa tai 11 artiklan 2 ja 9 kohtaa eikä loukanneen huolenpitovelvoitettaan ja hyvän hallinnon periaatetta, vaikka se ei ottanut vahingon toistumisen todennäköisyyttä koskevassa arvioinnissaan huomioon Hangzhou Biokingin, joka on suurin kiinalainen viinihapon viejä unioniin, toimintaa eikä ilmastonmuutosten vaikutusta ja eroja synteettisesti ja luonnollisesti tuotetun viinihapon loppukäyttötavoissa.

Neljäs valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 171 ja 173–177 kohdassa oikeudellisen virheen toteamalla, että komissio oli nyt käsiteltävässä tapauksessa esittänyt valittajalle kaikki olennaiset tosiseikat ja arvioinnit riittävän ajoissa. Valittaja katsoo, että jos komissio olisi täyttänyt perusasetuksen 3 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 7 kohdassa, 19 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 20 artiklan 2 ja 4 kohdassa sekä WTO:n polkumyyntisopimuksen 6 artiklan 4 ja 2 kappaleessa asetetut vaatimukset, se olisi voinut esittää komissiolle merkityksellisiä huomautuksia, joiden seurauksena unionin alttiutta vahinkoa aiheuttaville vaikutuksille ja vahingon toistumisen todennäköisyyttä koskeva arviointi olisi ollut erilainen ja valittajalle suotuisampi.

Lisäksi valittaja huomauttaa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen arvioidessaan (1) valituksenalaisen tuomion 187 kohdassa SEUT 296 artiklan kannalta valittajan väitettä siitä, ettei perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan soveltamiselle ollut oikeudellista perustaa, (2) valituksenalaisen tuomion 188 kohdassa viinihappoa koskevan unionin tuotannonalan tilannetta ja (3) valituksenalaisen tuomion 189 kohdassa vahingon toistumisen todennäköisyyttä ja Hangzhou Biokingin merkitystä. Kyseisiä väitteitä olisi valittajan mukaan pitänyt tarkastella asianmukaisesti sen unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämien ensimmäisen ja neljännen kanneperusteen yhteydessä.

____________

1 Lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan viinihapon tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun seurauksena 28.6.2018 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/921 (EUVL 2018, L 164, s. 14).

2 Polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1036 (EUVL 2016, L 176, s. 21).