Language of document :

Odvolanie podané 25. februára 2021: Komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 16. decembra 2020 vo veci T-315/19, BT/Komisia

(vec C-117/21 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: BT, Európsky parlament, Rada Európskej únie, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok zo 16. decembra 2020, BT/Komisia (T-315/19),

zamietnuť žalobu v prvostupňovom konaní,

uložiť odporkyni v odvolacom konaní povinnosť nahradiť trovy prvostupňového konania,

uložiť odporkyni v odvolacom konaní povinnosť nahradiť trovy odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, pokiaľ ide o kritériá posúdenia zákonnosti rozhodnutí uskutočnených normotvorcom a na porušení povinnosti odôvodnenia (body 42, 49 a 57 napadnutého rozsudku). Komisia sa domnieva, že:

Všeobecný súd sa odchýlil od zásady, podľa ktorej posúdenie zákonnosti aktu Únie s ohľadom na základné práva nemôže spočívať na tvrdeniach zakladajúcich sa na dôsledkoch tohto aktu v konkrétnom prípade,

nezákonnosť ustanovenia služobného poriadku sa nemôže zakladať na „neprimeranej“ povahe rozhodnutia, ktoré normotvorca uskutočnil,

Všeobecný súd nezohľadnil všetky okolnosti, ktorými sa vyznačujú dve porovnávané situácie, čím porušil zásady stanovené v rozsudku HK/Komisia (C-460/18 P).

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri výklade zásady zákazu diskriminácie, keďže Všeobecný súd považoval situácie uvedené v článkoch 18 a 20 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov za porovnateľné (body 51 až 63 napadnutého rozsudku). Komisia tvrdí, že:

dátum uzavretia manželstva nie je jediným kritériom, ktorým sa odlišujú články 18 a 20 prílohy VIII služobného poriadku. Rozdiel spočíva v sérii okolností, ktoré Všeobecný súd odmietol zohľadniť,

Všeobecný súd mal zohľadniť účel minimálnej dĺžky trvania manželstva v oboch predmetných ustanoveniach, čo by preukázalo rozdiely medzi nimi,

diskriminácia na základe veku sa nepreukázala.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení pri výklade článku 52 ods. 1 Charty základných práv a viacerých porušeniach povinnosti odôvodnenia (body 66 až 93 napadnutého rozsudku):

prvá časť odvolacieho dôvodu je založená na nesprávnom právnom posúdení pri výklade článku 52 ods. 1 Charty základných práv, spočívajúcom v neodlíšení dôsledkov, ktoré má smrť úradníka pre pozostalého manžela/pozostalú manželku podľa toho, či bolo manželstvo uzavreté pred alebo po výkone služby (body 87 až 88 napadnutého rozsudku),

druhá časť odvolacieho dôvodu je založená na nesprávnom právnom posúdení pri výklade cieľa spočívajúceho v predchádzaní podvodom a porušení povinnosti odôvodnenia (body 66 až 84 napadnutého rozsudku),

tretia časť odvolacieho dôvodu je založená na nesprávnom právnom posúdení pri výklade cieľa smerujúceho k zachovaniu finančnej rovnováhy dôchodkového systému Únie (body 85 až 93 napadnutého rozsudku).

____________