Language of document :

2021 m. vasario 26 d. Bundesarbeitsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LB / TO

(Byla C-120/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesarbeitsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: LB

Kita kasacinio proceso šalis: TO

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų1 7 straipsnį ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 2 dalį draudžiama taikyti nacionalinės teisės nuostatą, tokią kaip BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, Civilinis kodeksas) 194 straipsnio 1 dalis, aiškinama kartu su 195 straipsniu, pagal kurią teisei į mokamas kasmetines atostogas taikomas įprastas trejų metų senaties terminas, kuris prasideda BGB 199 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis pasibaigus atostogų metams, kai darbdavys atitinkamai neparagino ir neinformavo darbuotojo ir taip nesuteikė jam galimybės faktiškai pasinaudoti teise į atostogas?

____________

1 OL L 299, 2003, p. 9.