Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 17 juni 2011 - Nieminen / Raad

(Zaak F-8/11)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 95 van 26.3.2011, blz. 14.