Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 20 listopada 2012 r. – Ghiba przeciwko Komisji

(Sprawa F-10/11)1

(Służba publiczna – Konkurs wewnętrzny – Niedopuszczenie do udziału w konkursie – Warunki zakwalifikowania - Pojęcie służb związanych z Komisją)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dorina Maria Ghiba (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie B. Eggers, pełnomocnik)

Interwenient wspierający żądania strony pozwanej: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowych w konkursach COM/INT/EU2/10/AD5 i COM/INT/EU2/AST3 w przedmiocie odrzucenia kandydatury skarżącej z tego względu na to, że nie spełnia warunków zakwalifikowania wymaganych w ogłoszeniu o konkursie. Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.D.M. Ghiba pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską. Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.