Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 13 december 2012 – AX / ECB

(Gevoegde zaken F-7/11 en F-60/11)1

(Openbare dienst – Personeel van ECB – Tuchtprocedure – Schorsing van functionaris zonder vermindering van basissalaris – Intrekking van besluit – Rechten van verdediging – Toegang tot dossier – Motivering – Motivering van besluit – Gestelde niet-nakoming van beroepsmatige verplichtingen – Ernstige fout)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: AX (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: in zaak F-7/11, P. Embley en E. Carlini, gemachtigden, B. Wägenbaur, advocaat, en in zaak F-60/11, P. Embley en M. López Torres, gemachtigden, B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoeken om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker met ingang van 5 augustus 2010 te schorsen en verzoek om vergoeding van de geleden immateriële schade

Dictum

De beroepen in de gevoegde zaken F-7/11 en F-60/11 worden verworpen.

AX draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Centrale Bank.

____________

____________

1 PB C 152 van 21/05/2011, blz. 33 en PB C 211 van 16/07/2011, blz. 35.