Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 20 d.

Byla F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Vidaus konkursas – Neleidimas dalyvauti konkurse – Tinkamumo reikalavimai – Komisijos tarnybų sąvoka“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo D. M. Ghiba prašo panaikinti vidaus konkurso COM/INT/EU2/10/AST 3 atrankos komisijos sprendimą atmesti jos paraišką dėl to, kad ji neatitinka tam tikrų tinkamumo reikalavimų.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. D. M. Ghiba padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Konkursas – Vidaus konkursai – Dalyvavimo konkurse sąlygos – Priklausymas Komisijos arba jos tarnybos personalui – Kandidatas, priklausantis vykdomosios įstaigos personalui – Neįtraukimas

(EB 308 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 58/2003 19 konstatuojamoji dalis, 9 straipsnio 1 ir 5 dalys, 11 straipsnio 6 dalis ir 18 straipsnis)

Vykdomoji įstaiga, kaip antai Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA), negali būti laikoma Komisijos tarnyba. Todėl Komisijos vidaus konkurso kandidatas, kuris yra REA sutartininkas, negali būti laikomas priklausančiu Komisijos arba jos tarnybų personalui.

Iš tikrųjų Komisijos įgaliojimas kurti ir organizuoti savo tarnybas neapima vykdomųjų įstaigų. Kompetenciją steigti vykdomąsias įstaigas kaip atskirus juridinius asmenis Sąjungos teisės aktų leidėjas jai suteikė pagal EB 308 straipsnį. Tačiau Reglamento Nr. 58/203, nustatančio vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus, 9 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valdymo komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles. Nors Komisija užtikrina ir organizuoja savo tarnybas, vykdomosios įstaigos valdymo komitetas priima sprendimą dėl vykdomosios įstaigos tarnybų organizavimo pagal minėto 9 straipsnio 5 dalį.

Šiuo atžvilgiu Reglamento Nr. 58/2003 19 konstatuojamojoje dalyje aiškiai atskirtos Komisijos tarnybos ir vykdomosios įstaigos. Be to, kalbant apie vykdomosios įstaigos personalą, reikia pažymėti, kad iš minėto reglamento 11 straipsnio 6 dalies išplaukia, jog vykdomosios įstaigos direktoriui suteikiama teisė pagal kitiems Europos Sąjungos tarnautojams taikomą tvarką sudaryti darbo sutartis su vykdomosios įstaigos darbuotojais. Pagaliau iš šio reglamento 18 straipsnio matyti, kad vykdomosios įstaigos personalą sudaro, be kita ko, vykdomosios įstaigos tiesiogiai įdarbinti laikinieji ir kiti tarnautojai.

(žr. 34, 36–40, 43 ir 44 punktus)

Nuoroda:

Europos Sąjungos Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. spalio 21 d. Sprendimo Agapiou Joséphidès prieš Komisijąir EACEA, T‑439/08, 35 ir 43 punktai.