Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2012. gada 20. novembrī

Lieta F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Iekšējs konkurss – Nepieļaujamība piedalīties konkursā – Dalības tiesību nosacījumi – Komisijai pakļauto dienestu jēdziens

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EOTK līgumam saskaņā tā 106.a pantu, un ar ko D. M. Ghiba lūdz atcelt iekšējā konkursa COM/INT/EU2/10/AST 3 atlases komisijas lēmumu noraidīt viņas kandidatūru, jo tā neatbilst konkrētiem noteiktajiem piedalīšanās nosacījumiem

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītāja sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus. Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Konkurss – Iekšējie konkursi – Pielaišanas nosacījumi – Piederība Komisijas vai tai pakļautā dienesta personālam – Kandidāts, kas ietilpst izpildaģentūras personālā – Izslēgšana

(EKL 308. pants; Padomes Regulas Nr. 58/2003 preambulas 19. apsvērums un 9. panta 1. un 5. punkts, 11. panta 6. punkts un 18. pants)

Tāda izpildaģentūra kā Pētniecības izpildaģentūra (REA) nevar tikt uzskatīta par Komisijai pakļautu dienestu. Līdz ar to Komisijas iekšējā konkursa kandidāts, kuram ir REA līgumdarbinieka statuss, nevar ietilpst Komisijas vai tai pakļauto dienestu personālā.

Komisijas pilnvaras izveidot un organizēt savus dienestus neattiecas uz izpildaģentūrām. Protams, kompetenci izveidot izpildaģentūras kā atsevišķas juridiskās vienības tai ir piešķīris Savienības likumdevējs, rīkojoties atbilstoši EKL 308. pantam. Tomēr Regulas Nr. 58/2003, ar ko nosaka statūtus izpildaģentūrām, kurām uztic konkrētus Kopienas programmu pārvaldības uzdevumus, 9. panta 1. punktā ir paredzēts, ka koordinācijas komiteja apstiprina savu iekšējo reglamentu. Lai gan Komisija nodrošina un organizē savus dienestus, taču izpildaģentūras koordinācijas komiteja saskaņā ar iepriekš minētā 9. panta 5. punktu lemj par izpildaģentūras struktūrvienību organizēšanu.

Šajā ziņā Regulas Nr. 58/2003 preambulas 19. apsvērumā ir skaidri nošķirti Komisijas dienesti, no vienas puses, un izpildaģentūras struktūrvienības, no otras puses. Turpinājumā saistībā ar izpildaģentūru personālu no minētās regulas 11. panta 6. punkta izriet, ka saskaņā ar citiem Eiropas Kopienu darbiniekiem piemērojamiem noteikumiem izpildaģentūras direktors ir pilnvarots veikt institūcijas, kas ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, pienākumus attiecībā uz izpildaģentūras personālu. Visbeidzot no minētās regulas 18. panta izriet, ka izpildaģentūras personālu tostarp veido pagaidu darbinieki un citi darbinieki, kurus tieši pieņēmusi darbā izpildaģentūra.

(sal. ar 34., 36.–40., 43. un 44. punktu)

Atsauce

Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 2010. gada 21. oktobris, T‑439/08 Agapiou Joséphidès/Komisija un EACEA, 35. un 43. punkts.