Language of document :

Žaloba podaná 2. februára 2011 - AX/ECB

(vec F-7/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AX (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, lawyers)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia ECB o pozastavení výkonu funkcie žalobcu s účinnosťou od 5. augusta 2010 a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ECB zo 4. augusta 2010 o pozastavení výkonu funkcie žalobcu s účinnosťou od 5. augusta 2010,

v dôsledku toho nariadiť, aby bol žalobca zaradený späť na svoje pracovné miesto so zodpovedajúcou publicitou, aby bolo očistené jeho dobré meno,

v každom prípade nariadiť náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcovi ohodnotenej ex aequo et bono na 20 000 eur,

zaviazať ECB na náhradu trov konania.

____________