Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2011 r. - Nieminen przeciwko Radzie

(Sprawa F-8/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Risto Nieminen (Kraainen, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do kategorii zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 26 października 2010 r. oddalającej odwołanie skarżącego od decyzji o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD12 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2010 r.;

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________