Language of document :

Överklagande ingett den 21 april 2020 – Fidia farmaceutici mot EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(Mål T-215/20)

Överklagandet är avfattat på engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italien) (ombud: advokaterna R. Kunz Hallstein och H. Kunz-Hallstein)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Aten, Grekland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Innehavare av det omtvistade varumärket: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket HYAL – EU-varumärke nr 2 430 221

Förfarande vid EUIPO: Ogiltighetsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av femte överklagandenämnden vid EUIPO den 24 januari 2020 i ärende R 613/2019-5

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna, alternativt, för det fall motparten vid överklagandenämnden intervenerar i målet, förplikta EUIPO och intervenienten att solidariskt ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 165.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artiklarna 32 f och 39.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625.

Åsidosättande av artikel 94.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 95.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Åsidosättande av artikel 7.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________