Language of document :

2020 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Lenkijos Respublika / Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-554/20)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna

Atsakovai: Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti šias 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje, nuostatas:

1 straipsnio 3 punktą tiek, kiek juo Reglamento Nr. 1071/20091 5 straipsnis papildomas 1 dalies b ir g punktais,

2 straipsnio 4 punkto a papunktį, kuriuo Reglamento Nr. 1072/20092 8 straipsnis papildomas 2a dalimi,

2 straipsnio 5 punkto b papunktį, kuriuo Reglamento Nr. 1072/2009 10 straipsnis papildomas 7 dalimi;

priteisti iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Jeigu Teisingumo Teismas nuspręstų, kad ginčijama Reglamento Nr. 2020/1055 nuostata negali būti atskirta nuo likusios šio reglamento dalies, Lenkijos Respublika prašo panaikinti visą Reglamentą Nr. 2020/1055.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Dėl ginčijamų Reglamento Nr. 2020/1055 nuostatų Lenkijos Respublika nurodo šiuos argumentus:

1) dėl 1 straipsnio 3 punkto tiek, kiek šia nuostata Reglamento Nr. 1071/2009 5 straipsnis papildomas 1 dalies b punktu:

a) proporcingumo principo (ESS 5 straipsnio 4 dalis), SESV 91 straipsnio 2 dalies ir SESV 94 straipsnio pažeidimą, nustačius pareigą grįžti į veiklos bazę kas aštuonias savaites,

b) SESV 11 straipsnio ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 straipsnio pažeidimą, neatsižvelgus į aplinkosaugos reikalavimus;

2) dėl 1 straipsnio 3 punkto tiek, kiek šia nuostata Reglamento Nr. 1071/2009 5 straipsnis papildomas 1 dalies g punktu:

a) proporcingumo principo pažeidimą (ESS 5 straipsnio 4 dalis), nustačius savavališkus reikalavimus dėl transporto priemonių, kurias turi turėti vežėjai kelių transportu, skaičiaus ir dėl vairuotojų buvimo įsisteigimo valstybėje esančiame veiklos centre,

b) teisinio saugumo principo pažeidimą, nustačius netikslius reikalavimus dėl transporto priemonių, kurias turi turėti vežėjai kelių transportu, skaičiaus ir dėl vairuotojų buvimo įsisteigimo valstybėje esančiame veiklos centre,

c) SESV 11 straipsnio ir Chartijos 37 straipsnio pažeidimą, neatsižvelgus į aplinkosaugos reikalavimus;

3) dėl 2 straipsnio 4 punkto a papunkčio:

a) proporcingumo principo (ESS 5 straipsnio 4 dalis), SESV 91 straipsnio 2 dalies ir SESV 94 straipsnio pažeidimą, nustačius privalomą pertrauką vykdant kabotažo operacijas,

b) SESV 11 straipsnio ir Chartijos 37 straipsnio pažeidimą, neatsižvelgus į aplinkosaugos reikalavimus;

4) dėl 2 straipsnio 5 punkto b papunkčio:

a) proporcingumo principo (ESS 5 straipsnio 4 dalis), SESV 91 straipsnio 2 dalies ir SESV 94 straipsnio pažeidimą, leidus valstybėms narėms nustatyti kabotažo operacijų, kurias sudaro pradinės arba galutinės vežimo keliais atkarpos, kurios yra kombinuotojo vežimo operacijų tarp valstybių narių dalis, vykdymo apribojimus;

b) SESV 11 straipsnio ir Chartijos 37 straipsnio pažeidimą, neatsižvelgus į aplinkosaugos reikalavimus.

Lenkijos Respublika konkrečiai tvirtina, kad ginčijamos nuostatos pažeidžia proporcingumo principą. Priėmus netinkamus kriterijus, kurie riboja galimybę vykdyti kabotažo ir vežimo kitos šalies kelių transporto priemone operacijas, vežėjams nustatyta per didelė našta, kuri turės neigiamos įtakos ne tik atskirų įmonių situacijai, transporto paslaugų rinkai, bet ir aplinkai ir transporto infrastruktūros veikimui.

Neigiamas ginčijamos nuostatos taikymo pasekmes ypač pajus įmonės iš valstybių, esančių ne Europos Sąjungos centre. Priimtas problemos sprendimo būdas nėra objektyviai pagrįstas ir atsižvelgiant į vairuotojų situaciją. Jis taip pat neatspindi reguliuojamų paslaugų specifikos.

____________

1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009, p. 51).

2 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (OL L 300, 2009, p. 72).