Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 25. septembra 2012

Vec F‑51/10

Moises Bermejo Garde

proti

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru (EHSV)

„Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Akt spôsobujúci ujmu – Záujem na konaní – Jazykové požiadavky – Orgán príslušný prijať oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Grémium EHSV“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou M. Bermejo Garde navrhuje zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste zverejneného EHSV

Rozhodnutie: Oznámenie o voľnom pracovnom mieste sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. EHSV znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Podmienky vylučujúce úradníkov prichádzajúcich do úvahy na preloženie alebo povýšenie – Prípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 29, 90 a 91)

2.      Žaloba o neplatnosť – Záujem na konaní – Žaloba, ktorej cieľom je predísť budúcemu opakovaniu nezákonnosti postihujúcej akt inštitúcie Únie – Prípustnosť

(Článok 263 ZFEÚ)

3.      Úradníci – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Prijatie nového oznámenia o voľnom pracovnom mieste, ktoré sa podstatne líši od prvého oznámenia o voľnom pracovnom mieste – Príslušný orgán

(Služobný poriadok úradníkov, článok 29)

1.      Keď úradník prichádza do úvahy na obsadenie pracovného miesta uvedeného v oznámení o voľnom pracovnom mieste preložením alebo povýšením, toto oznámenie predstavuje akt spôsobujúci ujmu tomuto úradníkovi v rozsahu, v akom podmienky, ktoré sú v ňom definované, majú za následok vylúčenie jeho kandidatúry.

(pozri bod 36)

Odkaz:

Súdny dvor: 19. júna 1975, Küster/Parlament, 79/74, bod 6; 11. mája 1978, De Roubaix/Komisia, 25/77, bod 8

Súd pre verejnú službu: 18. mája 2006, Corvoisier a i./ECB, F‑13/05, bod 42; 9. júla 2009, Torijano Montero/Rada, F‑91/07, bod 27

2.      Žalobca môže odôvodniť záujem na navrhnutí zrušenia aktu inštitúcie Únie, aby sa mohlo predísť tomu, že sa v budúcnosti bude opakovať nezákonnosť, ktorou je tento akt údajne postihnutý.

(pozri bod 50)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. júna 2007, Wunenburger/Komisia, C‑362/05 P, bod 50 a nasl.

3.      Podľa článku 72 ods. 1 druhej zarážky vnútorného poriadku Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), právomoci, ktoré služobný poriadok zveruje menovaciemu orgánu, vykonáva, pokiaľ ide o úradníkov so zaradením do platových tried AD 16, AD 15 a AD 14, grémium EHSV pri uplatnení najmä článku 29 služobného poriadku.

Nové oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ktorého cieľom je v konaní podľa článku 29 ods. 1 a 2 služobného poriadku obsadiť pracovné miesto riaditeľa Riaditeľstva pre všeobecné záležitosti EHSV v platovej triede AD 14 a ktoré sa podstatne líši od prvého oznámenia o voľnom pracovnom mieste, pokiaľ ide o požadovanú kvalifikáciu, teda musí vychádzať z nového rozhodnutia grémia podľa článku 72 vnútorného poriadku.

Za týchto okolností predseda EHSV tým, že podpísal takéto nové oznámenie o voľnom pracovnom mieste bez toho, aby grémium predtým prijalo na tento účel nové rozhodnutie, prekročil svoju právomoc, čo má za následok zrušenie nového oznámenia o voľnom pracovnom mieste.

(pozri body 60, 61, 65 a 68 – 71)